В днешно време е все по-разпространено закупуването на различни видове движими имущества чрез т.нар договор за финансов лизинг. При него лизингодателят отдава на лизингополучателя за ползване дадена движима вещ, срещу което лизингополучателят му заплаща лизингова вноска. След изплащането на последната вноска лизингодателят прехвърля собствеността на лизингополучателя. Предмет на финансов лизинг могат да бъдат най-различни движими вещи като леки и тежкотоварни автомобили, земеделска техника, оборудване и други.

Застраховането на лизинговите вещи обикновено е за сметка на лизингополучателя, като застрахователната премия може да бъде включена и в самата лизингова вноска.

Какви са спецификите в изплащането на обезщетения по застраховки на лизингово имущество?

  1. При частични щети обезщетението се изплаща на лизингополучателя. Когато бъде уговорено вредите да бъдат отстранени в натура (чрез ремонт) разноските се заплащат от застрахователя директно на външния изпълнител;
  1. При кражба или тотална щета на лизингово имущество обезщетението се изплаща на лизингодателя. В тези случаи застрахователят е длъжен да уведоми за плащането писмено лизингополучателя в еднодневен срок от деня на плащане. Застрахователят е длъжен да посочи и сумата, която е изплатил като обезщетение;
  1. Когато обезщетението за тотална щета или кражба бъде платено на лизингодателя то служи за погасяването на задължението на лизингополучателя по договора за финансов лизинг. Остатъкът следва лизингодателят да преведе на лизингополучателя в 7-дневен срок от получаване на обезщетението.

От горните 3 специфики е най-важно да запомните, че когато си купувате лизингова вещ тя е застрахована само в случай на частична щета във Ваша полза. Когато щетата е тотална или е налице кражба на вещта право да търси обезщетение по застраховката има лизингодателя. В случай, че Застрахователното дружество изплати обезщетението проблем за Вас няма да има – финансовият лизинг ще се погаси и Вие ще получите разликата между платеното обезщетение и задължението Ви към лизингодателя.

Когато обаче Застрахователят откаже изплащането на обезщетение при тотална щета или кражба Вие, като лизингополучател нямате право да заведете съдебно дело. Такова право има единствено лизингодателя, който в повечето случаи не желае да го прави и продължава да търси лизинговите вноски по договора от Вас.

Какво можете да направите в такива случаи?

Свържете се с адвокат по застрахователно право и се консултирайте какви възможности имате според договора за финансов лизинг. Единият вариант това да стане е чрез пълномощно от страна на лизингодателя. Другият вариант е чрез заплащане на остатъка по договора за финансов лизинг и встъпване в правата на лизингодателя за претендиране на обезщетението от Застрахователя.

Правна кантора IES е на Ваше разположение за консултация по застрахователно право. Свържете се с нас лесно и бързо на националните ни телефони или онлайн.