Застрахователните обезщетения при ПТП зависят от много различни фактори. Но до каква сума е реално покрита отговорността за причинени имуществени и неимуществени вреди при ПТП? Този въпрос е уреден на Европейско ниво в Директива 2009/103/ЕО, като в българският Кодекс за застраховането са описани лимитите на отговорност по задължителна застраховка ‘’Гражданска отговорност’’ на автомобилистите.  Към м.ноември 2023г. лимитите на отговорност в Кодекса за застраховането са както следва:

  • За неимуществени и имуществени вреди вследствие на телесно увреждане или смърт – 10 420 000 лв. за всяко събитие, независимо от броя на пострадалите лица;
  • За вреди на имущество (вещи) – 2 100 000 лв. за всяко събитие, независимо от броя на увредените лица.

До 23.12.2023г. в българското законодателство следва да бъдат транспонирани промени в горепосочената Директива. Една от тези промени касае именно застрахователните суми (максималните обезщетения или иначе казано лимити на отговорност) по застраховка ‘’Гражданска отговорност’’. Промените са продиктувани основно от инфлационните процеси в Европейския съюз. Новите минимални лимити на отговорност посочени в Директивата са следните:

  • За телесни увреждания (неимуществени вреди): 6 450 000 EUR или 12 615 103лв.;
  • За имуществени вреди – 1 300 000 EUR или 2 542 579лв.

Вероятно в Кодекса за застраховането ще залегнат суми, които са малко по-високи, тъй като те трябва да бъдат предвидени в български лева и е възможно да се посочат закръглено, както са тези в евро.

Как на практика се прилагат лимитите при ПТП

На практика, изключително рядко се стига до изплащане на обезщетения дори близки до предвидените в закона лимити. Обезщетение при ПТП за неимуществени вреди се определя в съотвествие с принципа на справедливост залегнал в чл.52 от ЗЗД, като зависи от различни фактори, най-основен от които е характера и тежестта на травмата, а когато има загинал роднинската връзка между починалото лице и претендиращия обезщетение. За да бъде достигнат лимитът по дадена застрахователна полица за телесни увреждания или смърт ПТП-то трябва да е изключително тежко с множество пострадали лица. Същото важи и за вредите на имущество (най-често увредените МПС-та). За съжаление все пак такива пътнотранспортни произшествия не липсват и тогава отговорността на застрахователя би могла да достигне подобни суми, поради многото пострадали лица и увредени моторни превозни средства и друго имущество.

Какво се случва, когато застрахователното обезщетение при ПТП, достигне лимита по полицата ,,Гражданска отговорност’’

Ако застрахователното  обезщетение надхвърли лимита по полицата се прилага чл.470 от Кодекса за застраховането. Претенциите се удовлетворяват в следната последователност и при условията на съразмерност в рамките на един и същ ред:

  1. претенции за неимуществени и имуществени вреди вследствие на телесно увреждане или смърт, освен ако увреденото лице е получило обезщетение от друг застраховател, от системата на социалното осигуряване или от трето лице;
  2. претенции за вреди на имущество, нанесени на физически и юридически лица, освен ако те са получили обезщетение от друг застраховател или от трето лице;
  3. претенции на застрахователи или трети лица, които са се суброгирали в правата срещу застрахователя относно неимуществени или други вреди;
  4. всички други претенции.

Може ли да се предяви претенция към застрахователя по ,Гражданска отговорност’’ ако застрахователната сума е изчерпана

За съжаление когато застрахователната сума е изчерпана, но лицето, което е от кръга на правоимащите не е било част от разпределението по причини, за които то отговаря, не може впоследствие да отправи претенция към застрахователя, при условие че застрахователят не е предвиждал и не би следвало да предвижда предявяването на такава претенция съобразно предоставените му документи при предявяване на предходните претенции.

В този случай, при изчерпана застрахователна сума и ненавременно предявяване на претенция, обезщетение не би могло да се получи впоследствие. Пострадалото лице има алтернативна възможност да претендира обезщетение единствено от виновния за ПТП-то, стига да не е изтекла погасителната давност за такава претенция.

Правна кантора IES може да Ви консултира в случай на ПТП с имуществени и неимуществени вреди. Свързвайки се с адвокат ПТП от кантората, Вие бихте могли да се запознаете с правата си при настъпване на инцидент на пътя, предполагаемото обезщетение и процедурата за получаването му. Доказването на размера на обезщетението при ПТП изисква детайлни познания в съдебната практика по такива казуси, както и значителен опит в материята. Не се колебайте да се свържете с нас за безплатна консултация.

Свързани статии