Застраховката Каско е най-разпространената доброволна застраховка в България. Тя на практика е класическа имуществена застраховка на движимо имущество – сухопътно превозно средство, най-често лек автомобил. Застраховката покрива различни рискове, като всички застрахователни дружества, които я предлагат могат да застраховат даденото превозно средство при частично застрахователно покритие, така и при пълно застрахователно покритие. Рискът кражба на МПС е може би най-важния и поради тази причина той обикновено се включва в най-разширения пакет защита, които застрахователите предлагат, а именно ”Пълно Каско”.

  • Какво да направя в случай на кражба на автомобил

Когато забележите, че автомобилът Ви е откраднат, трябва незабавно да съобщите в полицията. Ще бъде образувано досъдебно производство, с цел установяване на извършителя на престъплението. В рамките на срокът, посочен в застрахователната Ви полица (най-често 24 часа от узнаването при кражба на автомобил) трябва да уведомите застрахователя за настъпилото застрахователно събитие и да предявите претенция. Застрахователят по застраховка Каско ще изиска от Вас пълната информация за събитието, както и допълнителни документи, включително предаване на наличните резервни ключове. Решение по застраховката трябва да бъде взето в максимален срок от 6 месеца от датата на предявяването на претенцията, като застрахователят при всички положения ще изисква разследването да приключи или да бъде спряно.

  • Какво се случва ако автомобилът не бъде намерен

Ако разследващите органи не установят дееца и съответно не открият автомобила, прокурорът ще издаде постановление за спиране на наказателното производство. С този акт разследването се спира, като периодично разследващите органи следва да докладват на прокурора за нови доказателства свързани с разследването. Обикновено, след представяне на това постановление застрахователят взима решение по претенцията за изплащане на обезщетение.

  • Какво да правя ако получа отказ за изплащане на обезщетение

Ако получите отказ по Каско при кражба на автомобил Ви препоръчваме да се свържете с адвокат по застрахователно право за консултация и преглед на документите по казуса. Отказите по такива претенции са честа практика, тъй като кражбата на МПС представлява пълно погиване на вещта по смисъла на застрахователния договор и съответно застрахователното дружество дължи пълната застрахователна сума, доколкото тя не надхвърля действителната стойност на автомобила. Често основанията за отказ не са коректни и могат да бъдат оспорвани по доброволен или съдебен ред. В Кодекса за застраховането е ясно определено, че отказът по имуществена застраховка е възможен само в следните случаи:

  1. умишлено причиняване на застрахователното събитие от лице, което има право да получи застрахователното обезщетение;
  2. умишлено причиняване на застрахователното събитие от застраховащия с цел получаване на застрахователното обезщетение от друго лице;
  3. неизпълнение на задължение по застрахователния договор от страна на застрахования, което е значително с оглед интереса на застрахователя, било е предвидено в закон или в застрахователния договор и е довело до възникване на застрахователното събитие;
  4. в други случаи, предвидени със закон.

Най-честата причина за отказ по Каско при кражба на автомобил е свързана с горепосочената т.3 Следва да имате предвид обаче, че застрахователят може да откаже в този случай само ако Вашето неизпълнение на договора е довело до възникване на застрахователното събитие, което е в тежест на доказване от страна на застрахователя. По най-честите случаи на отказ има и достатъчно формирана съдебна практика, което допълнително може да Ви ориентира дали правата ви са нарушени или отказът е основателен.

Правна кантора IES е на разположение за юридическо съдействие в случай на отказ по застраховка Каско при кражба на автомобил. В случай, че правата Ви са нарушени, кантората ни ще Ви представлява пред съда за получаването на пълния размер на застрахователното обезщетение. Свържете се с нас за безплатна консултация!

Свързани статии