Често Застрахователните компании занижават значително размера на определените обезщетения по застраховка Гражданска отговорност или напълно отказват да ги изплатят. Редуцираните обезщетения са практика, поради това че Застрахователите се ръководят от методиката за уреждане на претеции за обезщетения на вреди, причинени на моторни превозни средства, която фиксира минималната и долна граница на отговорността им. Повече по тази тема можете да прочетете в нашата статия „Не се примирявайте с определеното от Застрахователя обещетение, ако то не е достатъчно за възстановяване на автомобила Ви“

Какво обаче можете да направите след като сте получили занижено обезщетение, което не е достатъчно за възстановяване на вредите или сте получили отказ?

На първо място имате възможност да обжалвате застрахователното обезщетение писмено директно пред Застрахователното Дружество. За целта е добре да опишете аргументирано какви са основанията Ви. В случай, че се затруднявате, можете да се свържете с нас за консултация безплатно. Уверете се, че сте получили входящ номер на жалбата или сте я изпратили с обратна разписка, в която е посочено че документът който сте адресирали е жалба.

Какви са сроковете за отговор по жалбата?

Сроковете за отговор по жалбата са различни когато обжалвате занижено обезщетение и когато обжалвате решение за отказ на Застрахователя. Когато жалбата Ви е за редуцирано обезщетение Застрахователното дружество е длъжно в срок от 7 дни писмено да Ви представи правна обосновка на определения размер на обезщетението. Когато се касае за отказ за изплащане на щетата отговор следва да получите в срок до 1 месец от постъпването й.

В случай, че жалбата не бъде уважена Ви остава възможността да обжалвате обезщетението по съдебен ред. Следва да имате предвид, че воденето на съдебни дела е продължителен процес поради тромавата съдебна система. Въпреки това, ако сте ощетени, не се примирявайте и помислете за съдебни действия. Повече информация за това какви са спецификите на съдебното производство в делата по Гражданска отговорност, можете да намерите в нашата следваща статия – Какви са спецификите на съдебните дела по Гражданска отговорност.

Често ли се случва застрахователят да откаже или занижи обезщетението?

Отказано или занижено обезщетение е възможно да получите по всяка застраховка, а не само по Гражданска отговорност. В някои случаи, отказът е основателен, но много често аргументите на застрахователното Дружество са формални и могат да бъдат атакувани в съда. Повече за процедурата при Отказано обезщетение от застраховател можете да прочетете на сайта ни и да се свържете с нас за консултация.