Имущественото застраховане, включва застраховките на дадена вещи или права, които са оценими в пари. При този тип застраховане, настъпването на събитие е съпроводено със срокове за уведомяване на Застрахователите. Тези срокове са важни и следва да бъдат спазени, с оглед на безпроблемното предявяване на претенция и изплащането й.

Какви са посочените в Кодекса за застраховането срокове, за уведомяване на Застрахователя

В Кодекса за застраховането е посочено, че при настъпване на застрахователното събитие застрахованият следва да уведоми в рамките на 7 работни дни от узнаване, освен ако в полицата е посочен друг подходящ срок. Какво ще рече това? В застрахотелната полица може да бъде посочен срок, в който следва да съобщите за застрахователното събитие. Ако такъв не е посочен, Вашето задължение е да направите уведомяването в рамките на 7 работни дни от узнаването за събитието. Има ли ограничение по отношение на това какъв срок може да бъде посочен в полицата? Отговорът на този въпрос е – да има! Застрахователят е длъжен да осигури поне 3 работни дни като минимален срок за уведомяване. На практика, повечето Застрахователни Дружества се възползват от тази възможност и определят точно такъв период за съобщаване за събитието.

За всички рискове ли важат тези ограничения при сроковете?

Има едно изключение, което се прилага към посочените по-горе срокове, а именно за рисковете кражба и грабеж. При тях Застрахователят има право да наложи изискване за уведомяване в рамките на 24-часа от узнаването. В тези случаи и независимо от това дали имате застраховка е задължително да се свържете максимално бързо с полицията, за да се започне разследване на престъплението.

Има ли право Застрахователят да ми откаже, ако не съм спазил срока за уведомяване

На практика, в доста случаи Застрахователите отказват изплащането на обезщетение с основание, че претендиращия обезщетение не е уведомил навреме. Имайте предвид обаче, че всички срокове за уведомяване започват да текат не от настъпването на самото събитие, а от узнаването Ви за него. Например, при пътуване и прибиране в дома Ви установявате, че имате теч от спукана тръба. Застрахователят установява, че течът е започнал от период от време надхвърлящ срока Ви за уведомяване. Въпреки това, предвид че Вие не сте били в дома си и не сте узнали за него, срокът за Вас не е изтекъл. На следващо място, за да има Застрахователят основание да Ви откаже плащане, трябва неспазването на сроковете да е с цел да се попречи на установяването на обстоятелствата, при които е настъпило събитието или това забавяне да е направило невъзможно да бъдат разкрити тези обстоятелства.

Изискванията към тези срокове важат към всички имуществени застраховки, не само на недвижимите имоти, но и най-популярната доброволна застраховка  – Каско на МПС. Консултацията с адвокат по застрахователно право могат да Ви помогнат в случай, че имате въпроси свързани с целия механизъм на разглеждане на претенцията. В тази връзка, не се колебайте да се обърнете към адвокат по застрахователно право от Правна кантора IES за съдействие.