Най-честите причини за отказ на застрахователя да извърши застрахователно плащане

  • Укрито заболяване от застрахования, което е в причинно-следствена връзка с настъпването на застрахователното събитие

При сключване на застрахователен договор по застраховка „Живот“, застрахователните дружества изискват от кандидатите за застраховане информация за тяхното здравословно състояние, в съответствие с Кодекса за застраховането. Тази информация най-често е под формата на попълване на въпросник/ декларация, в която кандидатът за застраховане отговаря на писмено поставени въпроси свързани с неговото здраве.

Възможно е, особено при сключването на застраховка „Живот“ за по-голяма сума и при по-напреднала възраст на кандидата, той да бъде изпратен и на медицински преглед, както и на кръвни изследвания преди сключването на договора. Това се прави, с оглед на оценката на риска от сключването на застраховка върху живота, здравето и телесната цялост на дадено лице.

Възможно е вследствие на тази информация да бъде завишена и застрахователната премия на лицето, чийто живот бива застрахован, дори до няколко пъти спрямо премията, която би била приложима за по-млад и напълно здрав човек.

В случай, че застрахователното събитие настъпи, вследствие на заболяване, от което застрахованият е страдал преди сключването на застрахователния договор и което не е декларирал, застрахователят често отказва изплащането на застрахователната сума. Тази възможност най-често е уредена и като един от изключените рискове по застраховката в приложимите към нея Общи и/ или Специални условия.

Имайте предвид, че тази материя е изключително сложна. Застрахователят е в правото си да откаже само ако заболяването е надлежно диагностицирано и застрахованият е бил напълно наясно с него и само ако то е в пряка причинно-следствена връзка с настъпилото събитие. За всичко това са необходими неоспорими доказателства, като такива могат да бъдат само официалните документи, а не предположения, презумпции и документи, за чието съдържание застрахованият не е бил наясно. Имайте предвид също така, че в много случаи пряката причинно-следствена връзка между определено заболяване и настъпилото събитие може да бъде доказана само чрез комплексно извършена съдебно-медицинска експертиза. Голяма част от отказаните претенции по застраховка ,,Живот’’ на основание укрито заболяване са неоснователни, недоказани и ощетяващи коректните потребители на застрахователни услуги. Нашият съвет е в случай, че сте получили отказ от застрахователната компания по застраховка „Живот“ на такова основание да се свържете незабавно с нас.

  • Недействителна клауза от Общите условия на застрахователното дружество

Често застрахователните дружества уреждат изключените рискове по застраховките си неясно и недвусмислено, а понякога самият изключен риск противоречи на законовите разпоредби. В такива случаи или когато сте получили отказ по застраховка „Живот“ на основание на клауза, която не можете да разтълкувате еднозначно Ви съветваме да се свържете незабавно с нас.

  • Застрахователният договор е прекратен

Застраховките „Живот“ са най-често дългосрочни застрахователни договори. Техният срок може да бъде дори 20-30 г. Сами разбирате, че при такива дългосрочни отношения е необходимо да има пълна яснота и прозрачност във взаимоотношенията между застрахователните компании и застрахованите лица.

Много често обаче, застрахователните договори биват едностранно прекратени от застрахователните дружества по една или друга причина, като не винаги тези предсрочни прекратявания от страна на застрахователя са напълно законосъобразни и не винаги застрахованите лица са уведомени надлежно за това.

В случай, че има настъпило застрахователно събитие и застрахователят отказва да изплати полагащото се обезщетение Ви съветваме да се свържете незабавно с нас.

Застрахователните дружества могат да откажат и на много други основания, тъй като уредените изключени рискове в Общите условия се различават при различните компании.

Срок за изплащане на обезщетение по застраховка Живот

Застрахователят трябва да изплати обезщетението или да откаже плащане в срок до 15 работни дни от представяне на последния писмено изискан документ от ползващите се лица. Общият период на събиране на документи, не може да надхвърля 6 месеца от датата на завеждането на претенция. Застрахователното дружество може да изисква документи в срок до 45 дни от датата на завеждането на претенцията.

Как можем да Ви съдействаме

Правна кантора IES е специализирана в застрахователните казуси във връзка с отказ по застраховка „Живот“. Ние сме на разположение да отговорим на всичките Ви въпроси във връзка с направен отказ за изплащане на застрахователно обезщетение по застраховка „Живот“ и да защитим правата Ви пред застрахователната компания. Свържете се с нас за безплатна консултация.