Покупката на автомобил влече със себе си различни задължения, едно от които да уредите прехвърлянето на застрахователните му полици на Ваше име.

Застраховка КАСКО

Ако автомобилът, който закупувате има застраховка Каско на МПС Вие и прехвърлителят следва да известите Застрахователя за промяната на собствеността. Изготвя се добавък към застрахователната полица, в която вече Вие фигурирате като собственик и застрахован. Имайте предвид, че Застрахователят има право да прекрати застрахователния договор с едномесечно писмено предизвестие. Това право се погасява за Застрахователя ако не го упражни в рамките на 1 месец от узнаването за промяната на собствеността.

Вие също имате право да прекратите застрахователното правоотношение при това незабавно – без предизвестие. Това право се погасява с изтичането на 1 месец от придобиването на МПС-то или ако не сте знаели за наличието на застраховка – след изтичане на 1 месец от узнаването.

Какво се случва със застрахователната премия при прехвърляне на автомобила?

Ако застрахователната премия се плаща разсрочено и прекратяването не влиза в сила незабавно, прехвърлителят е длъжен да заплати дължимата премия до датата на прекратяването.

Ако застрахователната премия пък е платена за целия застрахователен период и застраховката се прекратява предсрочно, Застрахователят връща на прехвърлителя тази част от премията, която съответства на периода след прекратяване на полицата.

Уведомяване за прехвърлянето

Купувачът и продавачът са длъжни да информират писмено застрахователя за смяната на правото на собственост в рамките на 7 дни от датата на прехвърлянето. Ако уведомяването не е направено и настъпи застрахователно събитие застрахователят има право да Ви откаже. Това право обаче не е безусловно и може да бъде упражнено само ако събитието е настъпило след изтичане на 1 месец от прехвърлянето  и при условие, че Застрахователното Дружество не би сключило застраховката с Вас поради съществено увеличение на риска.

Застраховка Гражданска отговорност

Описаните правила при прехвърляне на МПС не важат за застраховка Гражданска отговорност. Въпреки, че остава задължението да уведомите застрахователя, задължителната застраховка не може да бъде прекратена нито от Вас незабавно, нито от застрахователя с предизвстие.  Това е така, с цел да бъде постигната по-голяма защита, за да не бъдат лесно прекратявани задължителни застраховки, които защитават увредените и пострадалите по пътищата.

Ако не сте сигурни какви са задъженията Ви по отношение на застраховките при придобиване или продаване на автомобил, свържете се с адвокат по застрахователно право от Правна кантора IES.