Тук попадат рисковете за имуществени и неимуществени вреди, които застрахованият причини на трети лица при или по повод осъществяване на дейността му. Застрахователните компании предлагат широко разнообразие от покрития, много от които нямат голямо практическо приложение и са просто по-гъвкаво решение за професионалната отговорност на юридически лица и еднолични търговци, които по закон нямат задължение да си направят застраховка на професионална отговорност.

Популярно покритие е срещу риска от настъпване на вреди от страна на юридическо лице в качеството му на работодател и покрива отговорността на застрахования в качеството му на работодател по отношение на обезщетенията, които той следва да заплати съгласно Кодекса на труда на своите работници и служители за вреди от трудова злополука, настъпила през срока на действие на застраховката при или по повод изпълнение на възложена от него работа или на каквато и да е работа, извършена и без негово нареждане, но в негов интерес, както и по време на почивка, прекарана в предприятието.

Някои застрахователни компании предлагат обща гражданска отговорност и на физически лица, но тази разновидност на застраховката няма широко приложение.

В случай, че сте получили отказ по застраховка обща гражданска отговорност Ви съветваме да се свържете с нас.