Застраховка „Злополука“, застраховка „Трудова злополука“ и задължителна застраховка „Злополука“ на пътниците в средствата за обществен превоз

Застраховка „Трудова злополука“ е задължителна за работниците и служителите, които извършват работа, при която съществува опасност за живота и здравето им. Тя е уредена в Наредбата за задължително застраховане на работниците и служителите за риска „трудова злополука“. Застраховка „Злополука“ на пътниците в средствата за обществен превоз също е задължителна и е уредена в Кодекса за застраховането.

Поради законовата уредба на тези два вида застраховка има съществени разлики между тях и класическата застраховка ,,Злополука’’. Тя е доброволна и достъпна за широк кръг от потребители на застрахователни услуги.

Застраховка „Злополука“

Кратка характеристика на застраховката

Тази застраховка се сключва срещу събития, свързани с живота, здравето и телесната цялост на физическо лице. Този тип застраховки са изключително популярни на българския пазар, тъй като те могат да бъдат продавани както от застрахователи по общо застраховане, така и от застрахователи по животозастраховане.

Тези застраховки често са с много голяма застрахователна сума, като основните и допълнителните покрити рискове по нея са уредени в застрахователния договор и могат да бъдат:

 • смърт вследствие на злополука;
 • трайна неработоспособност вследствие на злополука;
 • временна неработоспособност вследствие на злополука;
 • медицински разноски вследствие на злополука;
 • други.

Застраховка „Трудова злополукa“

Кратка характеристика на застраховката

Тази застраховка, като самостоятелен продукт най-често се предлага на работодатели, за които е задължително да застраховат работниците и служителите си за риска трудова злополука. Тя е уредена в Наредбата за задължително застраховане на работниците и служителите за риска „трудова злополука“. Тази застраховка е за сметка на работодателя и е в полза на работниците и респективно техните наследници в случай на възникване на смърт от трудова злополука.

Задължителната застраховка покрива следните рискове:

 • смърт на застрахованото лице вследствие на трудова злополука;
 • трайно намалена работоспособност от трудова злополука;
 • временна неработоспособност вследствие на трудова злополука.

Застрахователната сума не може да бъде по-малка от 7-кратния размер на годишната брутна работна заплата на съответния работник или служител. При възникване на смърт на застрахованото лице застрахователната компания следва да изплати на наследниците му минимум 7-кратния размер на годишната му брутна заплата.

Имайте предвид, че документите, които се издават при настъпване на трудова злополука, са специфични и информацията, съдържаща се в тях е от съществено значение за решението на застрахователната компания.

Най-честите причини за отказ на застрахователя да изплати застрахователно обезщетение по застраховка „Злополука“ и „Трудова злополука“

Застрахователните дружества обикновено уреждат голям брой изключени рискове в общите си условия по застраховка „Злополука“. Често се стига до отказ да бъде изплатено застрахователното обезщетение при настъпване на покрит риск. В голям брой случаи обаче отказите са необосновани и неоснователни, а Вашите права като коректни потребители на застрахователни услуги са нарушени.

Най-честите причини за отказ от страна на застрахователните компании са:

 • съпричиняване или виновно поведение от страна на застрахования при настъпване на събитието;
 • наличие на алкохол в кръвта на застрахования при настъпване на събитието;
 • укрито обстоятелство от страна на застрахования, което е в причинно-следствена връзка с настъпване на събитието;
 • застрахователното събитие не е договорен риск по полицата.

Задължителна застраховка „Злополука“ на пътниците в средствата за обществен превоз

Кратка характеристика на застраховката

Тази застраховка е уредена в Кодекса за застраховането и ,,Наредба № 49 за задължителното застраховане и за методиката за уреждане на претенции за обезщетение на вреди, причинени на моторни превозни средства’’ и е задължителна за превозвачите, които извършват обществен превоз на пътници, когато началната и крайната точка на пътуването са на територията на Република България.

Обект на застраховката са пътниците в средствата за обществен превоз. Те трябва да се намират се в самите превозни средства или в непосредствена близост до тях преди качване или след слизане. Застраховката покрива смърт или трайна загуба на работоспособност на пътника, пряко причинени от застрахователното събитие и настъпили в срок до една година от неговото настъпване.

Най-честите причини за отказ на застрахователя да изплати застрахователно обезщетение по застраховката

Изключените рискове по застраховката са уредени изчерпателно в Кодекса за застраховането и са следните:

 • война, размирици или действия, имащи военен характер, бунтове, граждански вълнения и други подобни;
 • терористичен акт, освен в случаите, когато покритието на риска е изрично договорено със застрахователя;
 • опит за извършване или извършване на престъпление от общ характер от пътник;
 • опит за самоубийство или самоубийство на пътник;
 • заболяване от каквото и да е естество на пътник, включително епилептични припадъци или припадъци от други заболявания, кръвоизливи, парализи, стомашно-чревни инфекции, хранителни отравяния и други, освен в случаите, когато вследствие на застрахователно събитие се породят болестни страдания и те причинят смърт или телесно увреждане;
 • преждевременно раждане или аборт на пътник, освен ако те са предизвикани от настъпила злополука;
 • температурни влияния (простуда, измръзване, слънчев или топлинен удар), операции, облъчване, инжекции и други лечебни действия на пътник, доколкото те не са следствие от възникнала злополука;
 • алкохолни отравяния и пряко причинени от тях увреждания на пътник, употреба на наркотични вещества или техни аналози от пътник;
 • земетресение или атомни и ядрени експлозии, радиоактивни продукти и замърсявания от тях, радиационно (йонизиращо) лъчение.

В случай, че получите отказ по застраховка „Злополука“, застраховка „Трудова злополука“ или задължителна застраховка „Злополука“ на пътниците в средствата за обществен превоз, Ви съветваме незабавно да се обърнете към адвокат по застрахователно право.