Застраховка „Злополука“, застраховка „Трудова злополука“ и задължителна застраховка „Злополука“ на пътниците в средствата за обществен превоз

Застраховка „Трудова злополука“ е задължителна за работниците и служителите, които извършват работа, при която съществува опасност за живота и здравето им. Тя е уредена в Наредбата за задължително застраховане на работниците и служителите за риска „трудова злополука“. Застраховка „Злополука“ на пътниците в средствата за обществен превоз също е задължителна и е уредена в Кодекса за застраховането.

Поради законовата уредба на тези два вида застраховка има съществени разлики между тях и класическата застраховка ,,Злополука’’, която е доброволна и достъпна за широк кръг от потребители на застрахователни услуги.

Застраховка „Злополука“

Кратка характеристика на застраховката

Тази застраховка се сключва срещу събития, свързани с живота, здравето и телесната цялост на физическо лице. Този тип застраховки са изключително популярни на българския пазар, тъй като съгласно българското законодателство те могат да бъдат продавани както от застрахователи по общо застраховане, така и от застрахователи по животозастраховане.

Тези застраховки често са с много голяма застрахователна сума, като основните и допълнителните покрити рискове по нея са уредени в застрахователния договор и могат да бъдат:

 • смърт вследствие на злополука;
 • трайна неработоспособност вследствие на злополука;
 • временна неработоспособност вследствие на злополука;
 • медицински разноски вследствие на злополука;
 • други.

Застраховка „Трудова злополукa“

Кратка характеристика на застраховката

Тази застраховка, като самостоятелен продукт най-често се предлага на работодатели, за които е задължително да застраховат работниците и служителите си за риска трудова злополука, тъй като извършват работа, при която съществува опасност за живота и здравето им. Тя е уредена в Наредбата за задължително застраховане на работниците и служителите за риска „трудова злополука“. Тази застраховка е за сметка на работодателя и е в полза на работниците и респективно техните наследници в случай на възникване на смърт от трудова злополука.

Задължителната застраховка покрива следните рискове:

 • смърт на застрахованото лице вследствие на трудова злополука;
 • трайно намалена работоспособност вследствие на трудова злополука;
 • временна неработоспособност вследствие на трудова злополука.

Застрахователната сума не може да бъде по-малка от 7-кратния размер на годишната брутна работна заплата на съответния работник или служител, т.е. при възникване на смърт на застрахованото лице застрахователната компания следва да изплати на наследниците му минимум 7-кратния размер на годишната му брутна заплата.

Имайте предвид, че документите, които се издават при настъпване на трудова злополука, са специфични и информацията, съдържаща се в тях е от съществено значение за решението на застрахователната компания.

Най-честите причини за отказ на застрахователя да изплати застрахователно обезщетение по застраховка „Злополука“ и „Трудова злополука“

Застрахователните дружества обикновено уреждат голям брой изключени рискове в общите си условия по застраховка „Злополука“, вследствие на което много често се стига до отказ да бъде изплатено застрахователното обезщетение при настъпване на покрит риск. Много често обаче, постановените откази са необосновани и неоснователни, а Вашите права като коректни потребители на застрахователни услуги са нарушени.

Най-честите причини за отказ от страна на застрахователните компании са:

 • съпричиняване или виновно поведение от страна на застрахования при настъпване на събитието;
 • наличие на алкохол в кръвта на застрахования при настъпване на събитието;
 • укрито обстоятелство от страна на застрахования, което е в причинно-следствена връзка с настъпване на събитието;
 • застрахователното събитие не е договорен риск по полицата.

Задължителна застраховка „Злополука“ на пътниците в средствата за обществен превоз

Кратка характеристика на застраховката

Тази застраховка е уредена в Кодекса за застраховането и ,,Наредба № 49 за задължителното застраховане и за методиката за уреждане на претенции за обезщетение на вреди, причинени на моторни превозни средства’’ и е задължителна за превозвачите, които извършват обществен превоз на пътници, когато началната и крайната точка на пътуването са на територията на Република България.

Обект на застраховката са пътниците в средствата за обществен превоз, намиращи се в самите превозни средства или в непосредствена близост до тях преди качване или след слизане. Застраховката покрива смърт или трайна загуба на работоспособност на пътника, пряко причинени от застрахователното събитие и настъпили в срок до една година от неговото настъпване.

Най-честите причини за отказ на застрахователя да изплати застрахователно обезщетение по застраховката

Изключените рискове по застраховката са уредени изчерпателно в Кодекса за застраховането и са следните:

 • война, размирици или действия, имащи военен характер, бунтове, граждански вълнения и други подобни;
 • терористичен акт, освен в случаите, когато покритието на риска е изрично договорено със застрахователя;
 • опит за извършване или извършване на престъпление от общ характер от пътник;
 • опит за самоубийство или самоубийство на пътник;
 • заболяване от каквото и да е естество на пътник, включително епилептични припадъци или припадъци от други заболявания, кръвоизливи, парализи, стомашно-чревни инфекции, хранителни отравяния и други, освен в случаите, когато вследствие на застрахователно събитие се породят болестни страдания и те причинят смърт или телесно увреждане;
 • преждевременно раждане или аборт на пътник, освен ако те са предизвикани от настъпила злополука;
 • температурни влияния (простуда, измръзване, слънчев или топлинен удар), операции, облъчване, инжекции и други лечебни действия на пътник, доколкото те не са следствие от възникнала злополука;
 • алкохолни отравяния и пряко причинени от тях увреждания на пътник, употреба на наркотични вещества или техни аналози от пътник;
 • земетресение или атомни и ядрени експлозии, радиоактивни продукти и замърсявания от тях, радиационно (йонизиращо) лъчение.

В случай, че получите отказ по застраховка „Злополука“, застраховка „Трудова злополука“ или задължителна застраховка „Злополука“ на пътниците в средствата за обществен превоз, Ви съветваме незабавно да се обърнете към нас.