Имуществени застраховки за физически лица

Кратка характеристика на продуктите на българския застрахователен пазар

Имуществените застраховки по правило са евтини и много полезни, особено в най-често срещаните случаи на пожар, дъжд, буря, градушка или друго природно бедствие, наводнение от водопроводни и канализационни инсталации, кражба или злоумишлени действия от трети лица, да не говорим за катастрофично събитие като земетресението. За съжаление, обхватът им сред гражданите не надхвърля 10%, при това като се отчете задължението за застраховане при ипотечен кредит.

Този вид застраховки се предлагат от почти всички общозастрахователни компании в България. Продуктите могат да бъдат с различни имена – Домашно имущество, Застраховка за дома, Защитен дом, Пожар и природни бедствия и т.н., но общо взето наборът от застрахователни покрития е един и същ.

Най-общо казано на застраховане подлежат сградите (апартамент, къща, вила, стопанска постройка, офис, цех и др.) и съдържанието в тях (обзавеждане, мебелировка, електроуреди – домакински, бяла и черна техника, домашно и стопанско имущество и др.под.).

На застрахователния пазар, имуществена застраховка може да намерите както с избираем набор от покрития, според конкретните Ви нужди, така и с предварително подготвени пакети от покрития и застрахователни суми. Най-добре би било преди да купите подобна застраховка да се посъветвате с продавача, бил той служител на застрахователя или застрахователен посредник – брокер или агент. За съвет, бихте могли да се обърнете и към нас!

Най-често срещаните покрития, предлагани от застрахователите в България, са срещу пожар, природни бедствия, авария на водопровод и канализация, земетресение, кражба, чупене на стъкла, гражданска отговорност, в случай, че причините вреда с Ваше имущество на трети лица и др.

Практични съвети при имуществените застраховки:

 • Застраховайте жилището или вилата си – на много ниска годишна цена можете да закупите достатъчен набор от застрахователни покрития, които биха се оказали изключително полезни за вас в случай на застрахователно събитие, като пожар, природно бедствие, наводнение от горен етаж или ако вие наводните съседите отдолу и мн.др., в зависимост от конкретните ви нужди. При нужда от професионален съвет, свържете се с нас!
 • Застраховката може да бъде сключена, както по избрани от Вас покрития, така и по предварително подготвени пакети от застрахователя. Почти всички застрахователи предлагат продукта си с възможност за еднократно или разсрочено плащане.
 • Ако предпочетете вие да изберете сами нужните ви застрахователни покрития, разбира се с помощта на застрахователя или посредника, имайте предвид, че скъпите рискове са „земетресението“ и „кражбата“. От друга страна, на изключително ниска цена бихте могли да добавите към покритията си „гражданска отговорност“ за нанесени щети от ваше имущество, „чупене на стъкла“, в т.ч стъкла, витрини, керамични плотове, „злоумишлени дейстия на трети лица“, токов удар или късо съединение и др.
 • Имайте предвид, че застрахователите не включват риска „земетресение“ в покритието по „природни бедствия“. Това е допълнително избираем риск и покритие за него ще имате само ако изрично сте го договорили и сте заплатили цената за покритието му (застрахователната премия).
 • Добре би било да застраховате имуществото си или на реалната му стойност или на лимит на отговорност, т.нар. Първи риск, при който застрахователят е длъжен да Ви обезщети до реалната стойност на вредата, стига сумата да не надвишава избрания лимит на отговорност.
 • Бъдете внимателни дали и какви самоучастия включва застрахователната ви полица. Самоучастие е частта от застрахователното обезщетение, което е за ваша сметка. Понякога доброволният избор на по-високо самоучастие ще намали цената на застраховката, но при настъпване на застрахователно събитие, част от вредите ще останат за ваша сметка.
 • Особено внимание следва да се обърне на самоучастието по риска „земетресение“, тъй като обичайно това самоучастие се определя като процент от застрахованата сума, а не като процент от вредата. Пример: Ако сте застраховали жилището си за 100 хил. лв. и самоучастието по земетресение е 2% от застрахователната сума, то при всяка вреда от земетресение 2000 лв. са за ваша сметка.
 • Имайте предвид, че Общите условия на застрахователите понякога са доста дълги и в тях са описани всички възможни покрития, както и изключенията, но покритията, които вие конкретно сте си договорили и купили са описани в застрахователната ви полица – било то описателно, като клаузи, букви, цифри и т.н.
 • Прочетете внимателно Общите условия, дори да ви се струват прекалено дълги или с много дребен шрифт – там са описани покритията, изключенията, задълженията ви, сроковете и начина за уведомяване при настъпване на събитие със застрахованото ви имущество. Ако имате проблем с тълкуване или имате нужда от допълнителни разяснения, свържете се с нас!

Най-честите причини за отказ на застрахователя да извърши застрахователно плащане:

 • Събитието не е по договорен в полицата риск;
 • Събитието е причинено от Вас, Ваши роднини или лица, допуснати със знанието и съгласието ви до застрахования имот;
 • Не сте спазили задълженията си на Застрахован, подробно описани в застрахователната полица;
 • Вредите се дължат на недобро поддържане на имота, в т.ч. общи части като покриви, водопроводи, парни инсталации, стълбища, козирки, фасадна топло и хидроизолация;
 • Вредите са съществували преди сключването на застраховката;
 • При риска „кражба“ – ако мерките за сигурност и съхранение на имуществото не отговарят на договорените в полицата или въпросника към нея;
 • Стойността на щетата е по-малка от договореното самоучастие, ако има такова;
 • Поредна разсрочена вноска не е платена в срок и застрахователят ви е изпратил писмено уведомление за прекратяване на застраховката.

Най-честите причини за редукция/намаляване на застрахователното обезщетение:

 • Самоучастие по съответната клауза, задължително или допълнително договорено;
 • „Подзастраховане“ на имуществото, т.е. застраховали сте имуществото си на по-ниска стойност от реалната му;
 • Част от вредите не са нанесени точно от това конкретно събитие;
 • Не сте уведомили застрахователя в указаните срокове, при което той не е бил в състояние да установи конкретните вреди;
 • Неплащане в срок на поредна разсрочена вноска от застрахователната премия, преди обаче застраховката да е прекратена в писмен вид.

В случай на отказ за завеждане на претенция, отказ от изплащане на обезщетение или редукция на стойността на щетите, свържете се с нас за професионален съвет и помощ!