Тези застраховки обединяват видовете имуществена отговорност на различни категории лица, които при изпълнението на своите професионални задължения могат да причинят материални и морални вреди на трети лица.

Главната особеност на застраховките на професионална отговорност е, че обект на застраховане са имуществените интереси на застрахования, свързани с отговорността за вреди, причинени на трети лица в резултат на грешки, допуснати при изпълнението на професията му.

При професионалната отговорност за доказване на застрахователно събитие най-често се приема влязло в сила съдебно решение, в което се установява съответната имуществена или неимуществена вреда от страна на застрахования и нейния размер. Всяка професия е различна и индивидуална, като някои професии изискват специална квалификация и лиценз, а други не.

Прилаганите различни стандарти за оценка на различните професии трябва да се вземат под внимание при сключването на застрахователния договор. Задължителни сега са застраховките на професионална отговорност на много професии, като лекари, адвокати, нотариуси, строители ,застрахователни брокери, дипломирани експерт счетоводители, архитекти, проектанти , консултанти, синдици, туроператори и др, като всяка от тези застраховки е уредена в специален закон, където са уредени и изключените рискове по застраховката.

Често застрахователните компании предлагат доброволно застраховане върху по-високи лимити от законоустановените минимални такива. В случай, че сте получили отказ по застраховка „Професионална отговорност“ Ви съветваме незабавно да се свържете с адвокат по застрахователно право.