Ако не намерите отговор на въпросите си, запознайте се по-детайлно с нашите услуги,
свържете се с нас или направете своята безплатна on-line консултация с наш експерт.

Съгласно чл.52 от ЗЗД, размера на обезщетенията при неимуществени вреди:

„Чл. 52. Обезщетение за неимуществени вреди се определя от съда по
справедливост“

При завеждане на претенция по доброволен ред застрахователните компании често изплащат  в пъти по-малки обезщетения за неимуществени вреди спрямо това, което съдът би определил.  Поради това е задължително при претендиране на неимуществени вреди да бъде съобразена съдебната практика за обичайните размери за изплащане на обезщетение при идинтичен казус. Именно поради тази причина Ви съветваме, в качеството Ви на пострадал при ПТП или на наследник на починал вследствие на ПТП,  да се обърнете към кантората ни, тъй като с наша помощ обезщетението, което ще Ви бъде изплатено по доброволен ред няма опасност да бъде значително занижено. В случай, че това все пак се случи ние ще Ви съдействаме за получаването му чрез завеждане на съдебно дело от специализиран адвокат при ПТП от кантората ни.

В този случай следва да съобщите за настъпилия инцидент на телефон 112 и да изчакате, без да напускате ПТП-то, до пристигане на служители от МВР. За настъпилото събитие следва да бъде съставен протокол за ПТП от компетентните органи на МВР със забележката, че виновният водач е напуснал ПТП. Възможни са два варианта:
  1. В случай, че сте успели да запишете регистрационния номер на напусналото МПС, служителите на МВР ще впишат този номер в протокола за ПТП и вие можете да претендирате обезщетението си от застрахователя по ГО на напусналия водач.
  2. В случай, че не сте успели да запишете регистрационния номер на напусналото МПС, имате право да претендирате за изплащане на обезщетение от „Гаранционен фонд”.

Често застрахователните компании предлагат извънсъдебни споразумения за претенции по различни типове застраховки, както и на пострадали при ПТП. В повечето случаи обаче сумите, които предлагат застрахователните компании директно на потребителите на застрахователни услуги са доста занижени. Поради тази причина Ви препоръчваме да ни се доверите за консултации по застрахователно право и за представителство за предявяване на претенцията Ви към застрахователя. Ние ще защитим правата Ви пред застрахователя за постигане на споразумение за изплащане на справедливо застрахователно обезщетение и ще отговорим на всичките Ви въпроси. В случай, че не успеем да Ви осигурим обезщетение по доброволен ред, което да отговаря или поне да се доближава до справедливите размери ще Ви съдействаме за получаването му по съдебен ред.

Най-често съпричиняването на вредите от страна на пострадалото лице се изразява в непоставяне на предпазен колан или каска, неправилно пресичане на платното за движение или пресичане на необозначено за целта място. В тези случаи пострадалото лице отново има право да получи застрахователно обезщетение. Особеното тук е, че размерът на обезщетението следва да бъде намален съразмерно с приноса на пострадалото лице за настъпване на вредите т.е. вместо застрахователното обезщетение да бъде изплатено на 100 %, то ще бъде намалено с процента на признатото съпричиняване.

Съгласно чл.108,ал.1 от Кодекса за застраховането:

Чл. 108. (1) Застрахователят е длъжен да се произнесе по претенцията по застраховки по раздел I от
приложение № 1 или по т. 1 – 3, 8 – 10 и 13 – 18, раздел II, буква „А“ от приложение № 1, които не са
застраховки на големи рискове, в срок до 15 работни дни от представянето на всички доказателства по чл. 106,
като:

  1. определи и изплати размера на обезщетението или застрахователната сума, или
  2. мотивирано откаже плащането.

В тези случаи, когато не са представени всички доказателства, Застрахователят е длъжен да се произнесе в срок до 6 месеца от датата на предявяване на претенцията, а при претенции по застраховка ,,Гражданска отговорност на автомобилистите“ в срок до 3 месеца от датата на предявяване на претенцията.

Един от най-често срещаните рискове, по които се отказва изплащането на обезщетение e риска кражба на МПС. Отказите на застрахователя по риска кражба най-често се базират на някакво задължение на застрахования, което застрахователят твърди, че не е изпълнено. Тези задължения са описани в общите условия на застраховката. Важно е да знаете, че неизпълненото задължение следва пряко да е довело до настъпването на застрахователния риск за да е налице основание за отказ от страна на застрахователя.
В случай, че сте получили отказ по застраховка Каско във връзка с кражба на автомобил Ви съветваме да се обърнете към нас за защита на правата Ви пред застрахователя или за съдебен иск.

Работодателят отговаря имуществено за настъпилите вреди от трудова злополука или професионална болест когато злополуката е станала:

  • при или по повод възложената работа;
  • при работа извършена без нареждане,но в полза на работодателя;
  • по време на обичайния път при отиване или при връщане от работното място;
  • по време на почивка прекарана в предприятието.

Работодателят отговаря независимо дали работникът, работодателят или друг негов служител имат вина за настъпването на злополуката.

На първо място Ви съветваме внимателно да прочетете Общите условия по застраховката, самия застрахователен договор и писмото, в което са изложени основанията за отказ.

В случай, че според Вас правата Ви са нарушени или в случай, че основанията на застрахователя Ви се струват неясни, неконкретизирани и недоказани, Ви съветваме да се свържете с нас. Ние сме наясно с тънкостите в общите условия на застрахователните компании, както и със спецификите в материята. Съдействието от наша страна значително увеличава възможността да получите застрахователното обезщетение/застрахователната сума.

Задължително предявете претенция по застраховката.

Независимо какво твърдят от застрахователната компания, Вие следва да получите информацията писмено. Основанията за прекратяване на застрахователния договор могат да са по вина на дружеството. В такъв случай Ви съветваме да търсите правата си по съдебен ред, като за целта може да се обърнете към нас.

Съдействието от специалист, със задълбочени юридически познания по застрахователно право със сигурност ще Ви даде възможност да защитите правата си в пълен обем. Голяма част от застрахователните компании са готови да променят решението си преди да се е стигнало до съдебно дело, стига да получат аргументирана жалба, на база нормативната уредба и общите им условия. Също така воденето на съдебно дело срещу застраховател от адвокат със специализирани познания в застраховането Ви дава много по-голяма възможност за краен успех, тъй като материята е изключително специфична и не всеки адвокат би могъл да бъде компетентен в нея.

Вашето мнение е важно за нас!

Напишете ни с няколко изречения какви са впечатленията Ви за обслужването ни и дайте оценка от 1 до 5 за работата ни.