Застраховка „Каско“ на МПС продължава да доминира на застрахователния пазар като най-популярна сред доброволните застраховки. Съвсем естествено броят на застрахователните събития всяка година е изключително голям, което от своя страна води и до сериозен брой спорове между потребители и застрахователи.
Съдебната практика по дела във връзка с отказани обезщетения по риска „Кражба на МПС“ е доста богата и разнообразна. Ето и 5 от най-често срещаните основания за отказ по застраховка „Каско“ при кражба на МПС:

Застрахованият не е поставил алармена система и/или имобилайзер, съгласно изискване на общите условия на застраховката;

Застрахованият не може да предостави малък и/или голям талон на МПС (свидетелство за регистрация на МПС – част 1 и част 2)

Застрахованият не може да предостави допълнителните ключове, които са декларирани при сключването на застраховката или предоставя такива, които не е обявил първоначално;

Застрахованият не е уведомил Застрахователя за кражбата в уговорения в общите условия срок;

Застрахователят не е уведомен за промяна на собствеността на МПС и не е разписан добавък за това

Следва да имате предвид, че при всяко едно неизпълнение на задължение по застрахователния договор от Застрахования, в тежест на Застрахователя е да докаже, че неизпълнението е довело до възникване на застрахователното събитие. В случай, че при сключването на застрахователния договор Застрахованият съзнателно е декларирал неточно определено обстоятелство, застрахователят има право да откаже плащането само ако премълчаното или неточно обявено обстоятелство е оказало въздействие за настъпване на събитието. В случай, че то е довело единствено за увеличаване на размера на вредите и в съответствие с Кодекса за застраховането  Застрахователят не може да откаже плащане, а единствено да намали обезщетението. В тази посока са и задължителната съдебна практика и тълкувателните решения на ВКС по горепосочените основания за отказ.
При всички положения и независимо от основанието за отказ Правна кантора IES е на Ваше разположение за консултация и юридическа защита на Вашите права и интереси.

Паулина Дочева – Юрисконсулт