Нормативните актове на ЕС защитават в изключителна степен правата на ползвателите на застрахователни услуги в цялата общност. Независимо от това, в коя държава е седалището и адреса на управление на Застрахователното дружество, ползващото се лице има право да претендира обезщетението си пред съда по своето местоживеене. Така, всеки български гражданин може да заведе съдебно дело в България срещу Застраховател от друга държава членка. Основанието за това е Регламент (ЕС) № 1215/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 12.12.2012г. относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела. В Раздел 3 от посочения Регламент е установена компетентността по делата във връзка със застраховане, както следва (по избор на ищеца):

  • в съдилищата на държавата членка, където Застрахователят има местоживеене;
  • в друга държава членка в случай на искове, предявени от притежателя на полицата, застрахования или трето ползващо се лице, в съдилищата по мястото, където ищецът има местоживеене;
  • в съдилищата, където е настъпило вредоносното събитие (за застраховки на отговорности или застраховка на недвижима собственост).

Разпоредбите на Раздел 3 биха могли да не се приложат само и единствено посредством споразумение и то при определени случаи.

В заключение, в случай че сте ползващо се лице по застрахователен договор, сключен със Застраховател със седалище в ЕС Вие имате право да претендирате обезщетение по съдебен ред в България. Същото важи и в случай, че сте пострадали при ПТП в чужбина и отговорността на виновния водач е застрахована при Застраховател със седалище в държава от ЕС.

Правна кантора IES може да Ви съдейства в такива случаи както при извънсъдебно уреждане на спора, така и при водене на съдебно дело в България.