Когато автомобилът Ви е увреден вследствие на ПТП, което не е по Ваша вина и нямате застраховка „Каско“, Вие можете да претендирате застрахователно обезщетение от Застрахователя по „Гражданска отговорност“ на виновния за катастрофата. В тези случаи е изключително разпространено определеното обезщетение от Застрахователя да не бъде достатъчно за възстановяване на МПС-то. Каква е причината за това?

В най-масовия случай Застрахователите определят обезщетението единствено на базата на Наредбата за задължителното застраховане и за методиката за уреждане на претенции за обезщетения на вреди, причинени на моторни превозни средства. Това обаче, значително ощетява интереса на увредените лица, тъй като те получават много по-малки суми от нужните им да възстановят автомобила си. Това е така, поради факта че в горецитираната методика е фиксирана единствено минималната и долна граница на отговорността на Застрахователя.

По темата има много богата практика на ВКС, която извежда следното заключение за това по какъв начин трябва да бъде определено обезщетението:

Обезщетението следва да се равнява на действителните стойност на причинената вреда по автомобила и да покрие разходите, необходими за ремонта и възстановяването му в същото състояние, в което е бил преди ПТП-то.

Методиката не отменя приложението на разпоредбите на Кодекса за застраховането и не ограничава отговорността на Застрахователя, като прилагането й не е задължително (освен като долна граница). Определеното застрахователно обезщетение, може да надвишава минималната долна граница установена в Методиката дори когато не са представени фактури за извършен ремонт на МПС в сервиз.

Трябва да се има предвид също така, че при завеждане на съдебно дело вещите лица определят действителната стойност на вредите на базата на средни пазарни цени на части, консумативи и труд, необходими за извършването на ремонта на автомобила.

Като заключение: Не се примирявайте с определеното от Застрахователя обезщетение, ако то не е достатъчно за възстановяването на автомобила Ви. В случай, че плащането, което сте получили, е занижено, свържете сe с нас за безплатна консултация и юридическа помощ.

Свързани статии