Не се примирявайте с определеното от Застрахователя обезщетение, ако то не е достатъчно за възстановяването на автомобила Ви.

обезщетение от застраховател

Когато автомобилът Ви е увреден вследствие на ПТП, което не е по Ваша вина и нямате застраховка ,,Каско’’, Вие можете да претендирате застрахователно обезщетение от Застрахователя по ,,Гражданска отговорност’’ на виновния за катастрофата. В тези случаи е изключително разпространено определеното обезщетение от Застрахователя да не бъде достатъчно за възстановяване на МПС-то. Каква е причината за това?

В най-масовия случай Застрахователите определят обезщетението единствено на базата на Наредбата за задължителното застраховане и за методиката за уреждане на претенции за обезщетения на вреди, причинени на моторни превозни средства. Това обаче, значително ощетява интереса на увредените лица, тъй като те получават много по-малки суми от нужните им да възстановят автомобила си. Това е така, поради факта че в горецитираната методика е фиксирана единствено минималната и долна граница на отговорността на Застрахователя.

По темата има много богата задължителна практика на ВКС по чл.290 от ГПК, която извежда следното заключение за това по какъв начин трябва да бъде определено обезщетението:

Обезщетението следва да се равнява на действителните стойност на причинената вреда по автомобила и да покрие разходите, необходими за ремонта и възстановяването му в същото състояние, в което е бил преди ПТП-то.

Методиката не отменя приложението на разпоредбите на Кодекса за застраховането и не ограничава отговорността на Застрахователя, като прилагането й не е задължително (освен като долна граница). Определеното застрахователно обезщетение, може да надвишава минималната долна граница установена в Методиката дори когато не са представени фактури за извършен ремонт на МПС в сервиз.

Трябва да се има предвид също така, че при завеждане на съдебно дело вещите лица определят действителната стойност на вредите на базата на средни пазарни цени на части, консумативи и труд, необходими за извършването на ремонта на автомобила.

Като заключение: Не се примирявайте с определеното от Застрахователя обезщетение, ако то не е достатъчно за възстановяването на автомобила Ви. В случай, че плащането което сте получили е занижено свържете сe с нас за консултация и юридическа помощ.