В кои случаи се изплаща застрахователно обезщетение по застраховка „Каско”?

Вреди върху застрахованото МПС (автомобил, камион, автобус, мотоциклет и др.), причинени от настъпило ПТП (катастрофа), кражба, пожар, злоумишлени действия на трети лица, повреда или друго събитие, уговорено в застрахователния договор. Възможно е застраховка „Каско” да бъде сключена за всички или само за някои от изброените застрахователни рискове. Във всички случаи обаче покритите застрахователни рискове трябва да бъдат изрично уговорени в застрахователния договор.

Как се определя застрахователното обезщетение при частична загуба?

Частични повреди върху автомобила настъпват най-често при ПТП (катастрофа). В тези случаи застрахователното обезщетение по застраховка „Каско” трябва да бъде равно по размер на причинените вреди към датата на ПТП.

Как се определят нанесените вреди по автомобила Ви?

Нанесените вреди се определят след извършване на оглед на увредения автомобил от оторизирани представители на застрахователя в присъствието на застрахования или на негов представител. В случай, че не е съгласен със съдържанието на описа, застрахования следва да отбележи своите възражения в протокола преди да го подпише. Това е много важно, тъй като в противен случай обезщетението, което ще получите при изплащане на щетата по експертна оценка може да бъде значително занижено. Нашият съвет е да сте особено внимателни при огледа на щетите по автомобила Ви и да сигнализирате на служителите, които го извършват при несъответствие между вписаното в описа и реалните щети.

Какви са възможните начини на обезщетяване на вредите?

След определяне на причинените вреди и в зависимост от уговореното в застрахователния договор, застрахованият може да избере един от следните начини за обезщетяване на вредите:

  • ремонт в доверен сервиз на застрахователя;
  • изплащане на обезщетение по проформа-фактура, издадена от сервиз;
  • изплащане на обезщетение по експертна оценка на застрахователя.

Как се определя обезщетението при тотална щета или кражба?

Пълна загуба на застрахованото МПС настъпва при кражба или в случаите, когато стойността на разходите за необходимия ремонт надвишават 70 на сто от действителната стойност на МПС към датата на увреждане (тотална щета). В тези случаи застрахователното обезщетение по застраховка „Каско” трябва да бъде равно по размер на действителната стойност на застрахованото МПС към датата на застрахователното събитие.

В случай на тотална щета, ако в застрахователния договор е уговорено, при определяне на застрахователното обезщетение, застрахователят може да приспадне стойността на запазените части от действителната стойност на МПС и едва след това да изплати застрахователно обезщетение.

Защо е добре да ни се доверите в случай на отказ по застраховка ,,Каско’’ или при редуцирано обезщетение?

Много често застрахователните компании правят неоснователни откази по застраховка ,,Каско’’ или редуцират обезщетението, което следва да получите по експертна оценка. В случай че считате че това е така и че правата Ви са нарушени, Ви съветваме да се свържете с адвокат по застрахователно право от Правна кантора IES.