Често застрахованите потребители на застрахователни услуги по застраховка ,,Каско’’ или потърпевшите с имуществени вреди по застраховка ,,Гражданска отговорност’’ на автомобилистите са на мнение, че с моторното им превозно средство е настъпила т.нар. тотална щета. В Кодекса за застраховането е вписано какво всъщност представлява ,,тотална щета’’ .

Съгласно чл.390, ал.2 от Кодекса за застраховането (КЗ) Тотална щета на моторно превозно средство е увреждане, при което стойността на разходите за необходимия ремонт надвишават 70 на сто от действителната му стойност.“
В същата разпоредба от КЗ е предвидено, че:

 Стойността на разходите за необходимия ремонт се определя съгласно определения способ за обезщетяване въз основа на:
1. издадена от сервиз проформа фактура – при възстановяване в натура на вредите, или
2. експертна оценка – при изплащане на парично обезщетение.

Важно е за потребителите на застрахователни услуги да са наясно, че ако веднъж бъде прекратена регистрацията в КАТ поради настъпила „тотална щета“, повече няма да бъде възможно същият автомобил да бъде регистриран в КАТ, дори и всички повреди по него да бъдат отремонтирани. Съответно, той трябва да бъде бракуван и продаден за части или скрап.

В случай че имате въпроси, свържете се със специалист от Кантора по застрахователно право IES.