Със застраховка Гражданска отговорност на автомобилистите се застрахова отговорността на водача на определено МПС за вредите, които то може да нанесе на третите лица. В общият случай застрахователната компания, която е платила обезщетение за неимуществени вреди във връзка с причинено ПТП не може да изиска обратно това обезщетение от виновния водач. Все пак в Кодекса за застраховането са уредени определени хипотези, при които това правило не важи и застрахователната компания има право на регрес към виновния, чиято отговорност е застрахована със застрахователен договор по застраховка Гражданска отговорност на автомобилистите. Тези хипотези, са следните:

Регресен иск

Чл. 500. (1) (Изм. – ДВ, бр. 101 от 2018 г., в сила от 07.12.2018 г.) Освен в случаите по чл. 433, т. 1 застрахователят има право да получи от виновния водач платеното от застрахователя обезщетение заедно с платените лихви и разноски, когато виновният водач:
1. при настъпването на пътнотранспортното произшествие е извършил нарушение по Закона за движението по пътищата, като е управлявал моторното превозно средство под въздействие на алкохол с концентрация на алкохола в кръвта над допустимата по закон норма или под въздействието на наркотици или други упойващи вещества или е отказал да се подложи, или виновно се е отклонил от проверка за алкохол, наркотици или други упойващи вещества;
2. не е спрял и не е взел мерки за отстраняване на възникнала по време на движение повреда или неизправност в моторното превозно средство, която застрашава безопасността на движението, и пътнотранспортното произшествие е възникнало в резултат на това;
3. е напуснал мястото на настъпването на пътнотранспортното произшествие преди идването на органите за контрол на движение по пътищата, когато посещаването на местопроизшествието от тях е задължително по закон, освен в случаите, когато е наложително да му бъде оказана медицинска помощ или по друга неотложна причина; в този случай тежестта на доказване носи виновният водач;
4. умишлено е предизвикал пътнотранспортното произшествие;
5. е предизвикал пътнотранспортното произшествие по време на извършване на умишлено престъпление съгласно Наказателния кодекс, включително, когато се е опитвал да избяга от задържане.
(2) Застрахователят има право да получи платеното обезщетение заедно с платените лихви и разноски от лицето, управлявало моторното превозно средство, когато не притежава правоспособност за управление на съответната категория моторно превозно средство, или на което временно е отнето свидетелството за управление на моторното превозно средство.
Изречение първо не се прилага, когато превозното средство е учебно и е управлявано от кандидат за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство по време на обучението му по реда на наредбата по чл. 152, ал. 1, т. 3 от Закона за движението по пътищата и при провеждането на изпита за придобиване на правоспособността по реда на наредбата по чл. 152, ал. 1, т. 4 от Закона за движението по пътищата.

Какво се случва, ако виновният за ПТП, към когото следва да се насочи регреса, е починал

Имайте предвид, че ако сте пострадал при ПТП или наследник на починал вследствие на ПТП, който не е предизвикал настъпването на произшествието, Вие имате право да получите обезщетение от застрахователната компания на виновния водач, независимо дали е налице някоя от изброените по-горе хипотези. Правото на регрес се осъществява след като застрахователната компания плати обезщетението на потърпевшите от ПТП-то лица и те нямат никакво отношение към това. Ако сте пострадал при ПТП или наследник на починало лице, вследствие на ПТП,  може да се свържете с  адвокат по застрахователно право от Правна кантора IES за съдействие и безплатни консултации.