Вие имате право на обезщетение от работодателя при трудова злополука дори да нямате застраховка  и в случай, че сте претърпели увреждане, което е определено като трудова злополука или е настъпила професионална болест. Основанието за това се крие в чл.200 от Кодекса на труда, както и в Закона за задълженията и договорите що се отнася до претърпените от Вас неимуществени вреди.

За вреди от трудова злополука или професионална болест, които са причинили временна неработоспособност, трайно намалена работоспособност 50 и над 50 на сто или смърт на работника или служителя, работодателят отговаря имуществено независимо от това, дали негов орган или друг негов работник или служител има вина за настъпването им.“

Важно е да знаете,  че за да бъде ангажирана отговорността а работодателя за заплащане на обезщетение при трудово злополука или професионална болест, следва да са налице трудово правоотношение, претърпяна трудова злополука/ професионална болест/ както и вреди за пострадалия, причинени от нея.

Трудовата злопололука следва да е квалифицирана като такава по законоустановения ред.

В случай, че сте получили обезщетение по застраховка „Трудова злополука“ обезщетението от работодателя Ви ще бъде намалено с размера на обезщетението по застраховката ако тя е била плащана от работодателя.

Обезщетение се дължи от работодателя при временна неработоспособност, трайна неработоспособност и смърт на работника, като обезщетението  следва да възстанови всички имуществени вреди, които сте претърпeли вследствие на зпололуката, както и да обезщети пострадалия/наследниците му за претърпяните болки и страдания, вследствие на злополуката. Обезщетението за неимуществени вреди се определя по справедливост и може да бъде изискано по доброволен и съдебен ред, като за целта Ви съветваме да се обърнете към нас за съдействие, тъй като с наша помощ Вие ще получите максимално обезщетение, кореспондиращо на установената съдебна практика. Ние осигуряваме правна помощ за цялата страна, независимо в кое населено място се намирате.