След настъпването на трудова злополука работодателят е длъжен в 3-дневен срок да уведоми ТП на НОИ. Ако не го направи, пострадалият или негови наследници имат право да го направят в срок от 1 година от настъпване на трудовата злополука.

ТП на НОИ съвместно с Инспекция по труда и други компетентни органи извършват разследване, при което пострадалият има право да присъства или да посочи свой представител. След приключването му се издава протокол, който се връчва на пострадалия или неговите наследници и на всички участници в разследването.

В 7-дневен срок се издава разпореждане за приемане или неприемане на злополуката като трудова и също  в 7-дневен срок от издаването му се изпраща до работодателя и пострадалия или негови наследници.

Разпореждането за приемане или неприемане на злополуката като трудова може да се обжалва от работодателя, пострадалия или негови наследници в 14-дневен срок.

За всякакви въпроси, касаещи обезщетение при трудова злополука, можете да се свържете със специализиран адвокат от Правна кантора IES.