В случай, че сте претърпяли вреди вследствие на небрежност на лекари и друг медицински персонал, строителни надзорници, частен съдебен изпълнител, счетоводители, синдици и др. Вие имате право на обезщетение по тяхната задължителна застраховка „Професионална отговорност“.

Тези застраховки обединяват видовете имуществена отговорност на различни категории лица, които при изпълнението на своите професионални задължения могат да причинят материални и морални вреди на трети лица. Главната особеност на застраховките на професионална отговорност е, че обект на застраховане са имуществените интереси на застрахования, свързани с отговорността за вреди, причинени на трети лица в резултат на грешки, допуснати при изпълнението на професията му.

При професионалната отговорност за доказване на за застрахователно събитие най-често се приема влязло в сила съдебно решение, в което се установява съответната имуществена или неимуществена вреда от страна на застрахования и нейния размер. Застрахователните компании също често могат да изплатят и доброволно обезщетение при постигане на споразумение между страните по застрахователния договор и увреденото лице.

Дори тази застраховка да не е сключена, Вие пак имате право на обезщетение директно от лицата или организацията, които са Ви увредили.

В случай, че сте увредени от професионалната небрежност на дадено лице Ви препоръчваме да се обърнете към нас. Можете да зададете безплатно въпрос онлайн в нашата форма за онлайн консултация.