При настъпване на ПТП застрахованият, както и увреденото лице имат определени задължения във връзка с последиците от ПТП-то. Тези задължения са описани в закона и следва да се спазват, за да няма проблеми при изплащането на застрахователни обезщетения.

В задълженията на застрахования се включват да направи необходимото за спасяване на увредените лица и за ограничаване вредите, причинени на имущество, да уведоми компетентните органи за контрол на движението по пътищата. Застрахованият също е длъжен в 7-дневен срок от настъпване на събитието да съобщи на застрахователя обстоятелствата, които биха могли да доведат до възникване на гражданска отговорност. В същия срок застрахованият е длъжен да уведоми застрахователя за предявените срещу него искове или за плащанията, които е извършил.

Застрахованият е длъжен да предостави на увреденото лице данните, необходими за предявяване на претенция, включително името и адреса си, името и адреса, съответно фирмата, седалището и адреса на управление на собственика на моторното превозно средство, регистрационния номер на моторното превозно средство, фирмата и седалището на застрахователя, който е сключил договора за задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите, и номера на полицата.

Горната информация се предоставя на увреденото лице в документа, който удостоверява настъпилото ПТП-двустранен протокол за ПТП, протокол за ПТП или констативен протокол за ПТП с пострадали лице.

Задълженията на увреденото лице са значително по-малко и се ограничават в това да предостави на застрахователя документите, с които разполага и които са свързани със застрахователното събитие и причинените вреди, като му съдейства при установяването на обстоятелствата във връзка със събитието и размера на вредите.

Когато става въпрос за обезщетение за телесни увреждания или смърт, самото определяне на обезщетението е работа на застрахователя, а размерът му зависи от това как оформите претенцията си и доказателствата, на които се базирате, както и познаването на съдебната практика за обезщетяване. Поради това Ви съветваме в случай, че сте пострадали от ПТП да се обърнете към нас за съдействие и получаване на справедливо обезщетение от застрахователя.