Случаите, в които застрахователната компания може да откаже изплащането на обезщетение за неимуществени вреди на пострадалите в ПТП са изчерпателно изброени в Кодекса за Застраховането. Никоя застрахователна компания не може да урежда други изключения на покритието по застраховка Гражданска отговорност на автомобилистите.

Изключения от покритието

Чл. 494. Застрахователят по задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите не заплаща обезщетение за:
1. вредите, претърпени от виновния водач на моторното превозно средство;
2. вредите, причинени на имуществото на член на семейството на застрахования;
3. вредите, причинени на моторното превозно средство, управлявано от виновния водач, както и за вредите, нанесени на имущество, превозвано с това моторно превозно средство;
4. вредите, причинени при използването на моторно превозно средство за участие в състезания, при условие че спазването на правилата за движение по пътищата не е задължително за участниците в състезанието и ако не е уговорено друго в застрахователния договор;
5. вредите, причинени при използване на моторното превозно средство по време на акт на тероризъм или война, при условие че увреждането на третите лица е в непосредствена връзка с такъв акт;
6. вредите, причинени от моторно превозно средство, превозващо ядрени или други радиоактивни материали, както и химически или други материали, представляващи повишена опасност;
7. екологични вреди, представляващи заразяване или замърсяване на околната среда съгласно Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети;
8. вредите, произтичащи от загуба или унищожаване на пари, бижута, ценни книжа, всякакви видове документи, марки, монети или други подобни колекции;
9. възстановяване на плащания, извършени от системата на държавното социално или здравно осигуряване при или по повод смърт или телесно увреждане вследствие на застрахователно събитие;
10. лихви и съдебни разноски освен в случаите по чл. 429, ал. 2 и 5 при спазване на условията на чл. 429, ал. 3;
11. обезценка на увреденото имущество;
12. глоби и други имуществени санкции за виновния водач във връзка със застрахователното събитие.

Доста често се случва застрахователните компании да отказват изплащането на застрахователно обезщетение или да насочват пострадалия към Гаранционния фонд.

Ние Ви съветваме, в случай че сте пострадали от ПТП да се обърнете към нас за съдействие. Ние ще Ви осигурим справедливо обезщетение, съобразно претърпяните от Вас вреди и в съответствие със съдебната практика за изплащане на обезщетения за неимуществени вреди.