Случаите, в които застрахователната компания може да откаже изплащането на обезщетение за неимуществени вреди на пострадалите в ПТП са изчерпателно изброени в Кодекса за Застраховането. Никоя застрахователна компания не може да урежда други изключения на покритието по застраховка Гражданска отговорност на автомобилистите.

Изключения

Чл. 268. Застрахователят не заплаща обезщетение за:

 • вредите, претърпени от виновния водач на моторното превозно средство;
 • вредите, причинени на имуществото на пътник в моторното превозно средство, управлявано от виновния водач, или на имуществото на член на семейството на виновния водач;
 • вредите, причинени на моторното превозно средство, управлявано от застрахования, както и за вредите, нанесени на имущество, превозвано с това моторно превозно средство;
 • вредите, причинени при използването на моторно превозно средство за участие в състезания, при условие че спазването на правилата за движение по пътищата не е било задължително за участниците в състезанието и ако не е било уговорено друго;
 • вредите, причинени при използване на моторното превозно средство по време на акт на тероризъм или война, при условие че увреждането на третите лица е в непосредствена връзка с такъв акт;
 • вредите, причинени от превозването на радиоактивни, химически или други материали, представляващи повишена опасност;
 • вредите, представляващи замърсяване на околната среда;
 • вредите, произтичащи от загуба или унищожаване на пари, бижута, ценни книжа, всякакви видове документи, марки, монети или други подобни колекции;
 • възстановяване на плащания, извършени от системата на държавното социално или здравно осигуряване при или по повод на смърт или телесно увреждане вследствие на застрахователно събитие;
 • лихви и съдебни разноски, освен в случаите по чл. 223, ал. 2 и 4;
 • обезценка на увреденото имущество.

Доста често се случва застрахователните компании да отказват изплащането на застрахователно обезщетение или да насочват пострадалия към Гаранционния фонд.

Ние Ви съветваме, в случай че сте пострадали от ПТП да се обърнете към нас за съдействие. Ние ще Ви осигурим справедливо обезщетение, съобразно претърпяните от Вас вреди и в съответствие със съдебната практика за изплащане на обезщетения за неимуществени вреди.