Застраховка „Трудова злополука““ е задължителна за определен кръг лица. Това е уредено в Наредбата за задължително застраховане на работниците и служителите за риска ,,трудова злополука’’. В тази Наредба е вписано, че на задължително застраховане за риска трудова злополука подлежат работниците и служителите, които извършват работа, при която съществува риск за живота и здравето им. Уточнено е, че тези лица извършват работа в основната и спомагателната дейност на предприятия, принадлежащи към икономическа дейност с трудов травматизъм, равен или по-висок от средния за страната.

Разходите по тази застраховка са за сметка на работодателя. В случай че сте претърпяли трудова злополука, може да се информирате дали сте застрахован със задължителна застраховка Трудова злополука от Вашия работодател. Дори да не подлежите на задължително застраховане, Вашият работодател има свободата да направи застраховката доброволно. Чрез тази застраховка работодателите могат да избегнат изплащането на големи обезщетения, в случай, че от трудовата злополука настъпи смърт или трайна неработоспособност.

В случай че имате въпроси,можете да се свържете с адвокат по застрахователно право от Правна кантора IES.’’