Обезщетение при трудова злополука се дължи на близките на починал в трудов инцидент. За съжаление, в България трудовите злополуки все още са много често явление. Причините за това са различни, но най-често те са свързани с неспазването на определени правила за безопасност на работното място от страна на работодателя. В настоящата статия ще Ви запознаем с най-важното, свързано с получаването на обезщетение при трудова злополука, когато е настъпила смърт на служителя.

Какво представлява трудовата злополука

Трудова злополука е легално понятие, определено в Кодекса за социалното осигуряване. Съгласно чл.55, ал.1 трудова злополука е всяко внезапно увреждане на здравето, станало през време и във връзка или по повод на извършваната работа, както и при всяка работа, извършена в интерес на предприятието, когато е причинена временна неработоспособност, трайно намалена работоспособност или смърт.

В ал.2 от същата правна норма понятието за трудова злополука е разширено като са добавени и хипотезите, в които инцидентът е станал по време на обичайния път при отиване или при връщане  от работното място до:

  1. Основното място за живеене или до друго допълнително място за живеене с постоянен характер;
  2. Мястото, където осигуреният обикновено се храни през работния ден;
  3. Мястото за получаване на възнаграждение

Кой определя дали е налице трудова злополука

Решението дали даден инцидент се квалифицира като трудова злополука или не се взема от ТП на НОИ по седалище и адрес на управление на осигурителя. Документът, който се издава е разпореждане. То се връчва на работодателя и на служителя, а когато е налице смъртен случай – на неговите наследници.

Кой има право на обезщетение при смърт на работник от трудова злополука

Когато служител е починал вследствие на трудова злополука работодателят отговаря за всички имуществени и неимуществени вреди, които са претърпели неговите близки. Обезщетение при трудова злополука се дължи на определен кръг лица, който е по-широк от законните наследници. Право на такова имат родителите на починалия, съпруг/съпруга или лице, с което е съжителствал на семейни начала, както и неговите деца. Обезщетение по изключение може да се претендира и от всяко друго лице, което може да докаже дълбока, трайна емоционална връзка с починалия.

Какъв е размера на обезщетението при смърт от трудова злополука

Всяко правоимащо лице, което е претърпяло болки и страдания има право на отделно обезщетение за неимуществени вреди. В закона не е фиксирана нито обща сума, нито отделни такива и обезщетението за всеки отделен случай се доказва индивидуално. Прилага се чл.52 от ЗЗД, където е записано, че обезщетението за неимуществени вреди се определя “по справедливост”. Понятието справедливост е субективно и като ориентир служи съдебната практика при сходни случаи. Поради тази причина е много важно да се доверите на специализиран адвокат при трудова злополука, който има богат опит в делата за получаване на обезщетение.

Изборът на точния специалист ще Ви помогне да получите максимално обезщетение, съобразено с актуалната съдебна практика и индивидуалния случай.

Защо да не се договоря с работодателя сам

Договарянето на обезщетение с работодателя извънсъдебно е предпочитан подход, поради това че се избягва дълъг и продължителен съдебен процес и често спестява нерви. На практика обаче, договарянето на обезщетение е много рядко срещано. Това е така, тъй като в 99% от случаите работодателите или отказват изплащането на каквито и да било суми или предлагат нищожни обезщетения, които са много далеч от справедливите максимални размери, които могат да се постигнат по съдебен ред. Не на последно място при голяма част от работодателите е налице някакво заблуждение, че отговорността им е ограничена ако трудовата злополука не е настъпила по тяхна вина.

Напротив, отговорността им е безвиновна и единствено при груба небрежност от страна на служителя обезщетението може да се намали съобразно приноса на пострадалото лице. Има случаи, в които дори юристите във фирмата не са наясно, че се дължи такова обезщетение. При всички положения, дори работодателят да е склонен да преговаря доброволно е добре да бъдете представлявани от адвокат при трудови злополуки, който е навътре в материята, съдебната практика и спецификите на казуса.

За нас от Правна кантора IES

Правна кантора IES е профилирана и има солидна практика в делата за обезщетения при трудови злополуки. Защитаваме успешно интересите на близки на починали в инциденти по време на работа. По всеки казус, който поемаме прилагаме индивидуален подход, като целта е винаги реализирането на максимално обезщетение за нашите клиенти. За нас е от съществено значение да бъдем професионалисти не само в юридическата работа, но и в комуникацията си с Вас, а именно да сте изцяло наясно с правата си, да имате ясни и точни очаквания от самото начало и да бъдете информирани за развитието на казуса във всеки един етап от делото.

Можете да се консултирате с нас безплатно онлайн, по телефон, вайбър или на място в някой от нашите офиси. Правна кантора IES предоставя услугите си на територията на цялата страна.

Свързани статии