Някои специфики на съдебните дела по Гражданска отговорност, свързани с материални щети (част 2)

съд

В част 1 на нашата статия Ви запознахме с някои специфики на съдебните дела по застраховка Гражданска отговорност, когато се касае за материални щети на МПС. В частност, разкрихме важността на автотехническата експертиза за изхода на тези дела – доказването на отговорността за събитието и размера на имуществените вреди.

  • Какво обаче се случва когато е налице тотална щета на МПС

На първо място е важно да изясним какво точно е тотална щета, по смисъла на Кодекса за застраховането:

Тотална щета на моторно превозно средство 

Чл. 390.  (1) Преди изплащане на обезщетение, определено като тотална щета на моторно превозно средство, регистрирано в Република България, застрахователят изисква от ползвателя на застрахователна услуга удостоверение от компетентните регистрационни органи за прекратяване на регистрацията на моторното превозно средство, в което е отбелязано, че прекратяването на регистрацията е поради настъпилата тотална щета.

(2) Тотална щета на моторно превозно средство е увреждане, при което стойността на разходите за необходимия ремонт надвишава 70 на сто от действителната му стойност

Независимо дали застрахователната компания е обявила щетата за тотална и дали сте свалили от отчет МПС-то в рамките на доброволното разглеждане на претенцията, експертизата по делото може да установи че разходите за ремонта надвишават 70 на сто от действителната стойност или че ремонтът изобщо не е възможен. В тези случаи обезщетението следва да бъде определено при условията на тотална щета.

  • Как се определя обезщетението при условия на тотална щета

Вещото лице по автотехническата експертиза трябва да определи както действителната стойност на МПС-то, така и каква е пазарната стойност на запазените части. Обезщетението, което следва да бъде присъдено е равно на действителната стойност (пазарна цена) на МПС-то минус стойността на запазените части.

  • Мога ли да търся правата си по съдебен ред, ако Застрахователят иска от мен да сваля автомобила си от отчет, но аз вече съм го отремонтирал

Отговорът на този въпрос е – да, можете! Често се случва, да бъде заведена претенция за имуществени вреди на автомобил претърпял ПТП, в която Застрахователят да изиска свалянето от отчет на основание ,,тотална щета’’ въпреки че първоначално не Ви е информирал за това и Вие вече сте направили ремонт. В тези случаи, Застрахователите отказват да Ви изплатят обезщетение до момента, в който представите документ от КАТ, че регистрацията на автомобила е прекратена на основание тотална щета. Въпреки това, Вие имате пълното право да претендирате обезщетението по съдебен ред, без да се налага да прекратявате регистрацията на автомобила. Такава е и константната практиката на Върховния Касационен Съд. При въпроси свързани със завеждането на съдебно дело, не се колебайте да се свържете с Правна кантора IES.