В част 1 на нашата статия Ви запознахме с някои специфики на съдебните дела по застраховка Гражданска отговорност, когато се касае за материални щети на МПС. В частност, разкрихме важността на автотехническата експертиза за изхода на тези дела – доказването на отговорността за събитието и размера на имуществените вреди.

Какво обаче се случва когато е налице тотална щета на МПС

На първо място е важно да изясним какво точно е тотална щета, по смисъла на Кодекса за застраховането:

Тотална щета на моторно превозно средство 

Чл. 390.  (1) Преди изплащане на обезщетение, определено като тотална щета на моторно превозно средство, регистрирано в Република България, застрахователят изисква от ползвателя на застрахователна услуга удостоверение от компетентните регистрационни органи за прекратяване на регистрацията на моторното превозно средство, в което е отбелязано, че прекратяването на регистрацията е поради настъпилата тотална щета.

(2) Тотална щета на моторно превозно средство е увреждане, при което стойността на разходите за необходимия ремонт надвишава 70 на сто от действителната му стойност

Независимо дали застрахователната компания е обявила щетата за тотална и дали сте свалили от отчет МПС-то в рамките на доброволното разглеждане на претенцията, експертизата по делото може да установи че разходите за ремонта надвишават 70 на сто от действителната стойност или че ремонтът изобщо не е възможен. В тези случаи обезщетението следва да бъде определено при условията на тотална щета.

Как се определя обезщетението при условия на тотална щета

Вещото лице по автотехническата експертиза трябва да определи както действителната стойност на МПС-то, така и каква е пазарната стойност на запазените части. Обезщетението, което следва да бъде присъдено е равно на действителната стойност (пазарна цена) на МПС-то минус стойността на запазените части.

Мога ли да търся правата си по съдебен ред, ако Застрахователят иска от мен да сваля автомобила си от отчет, но аз вече съм го отремонтирал

Отговорът на този въпрос е – да, можете! Често се случва, да бъде заведена претенция за имуществени вреди на автомобил претърпял ПТП, в която Застрахователят да изиска свалянето от отчет на основание ,,тотална щета’’ въпреки че първоначално не Ви е информирал за това и Вие вече сте направили ремонт. В тези случаи, Застрахователите отказват да Ви изплатят обезщетение до момента, в който представите документ от КАТ, че регистрацията на автомобила е прекратена на основание тотална щета. Въпреки това, Вие имате пълното право да претендирате обезщетението по съдебен ред, без да се налага да прекратявате регистрацията на автомобила. Такава е и константната практиката на Върховния Касационен Съд. При въпроси свързани със завеждането на съдебно дело, не се колебайте да се свържете с Правна кантора IES.