Застраховката Каско на МПС е вид имуществена застраховка, която защитава собственика от различни рискове, които биха могли да се случат с неговото моторно превозно средство. Тъй като застраховката не е задължителна по закон, тя се регулира от общите разпоредби на Кодекса за застраховането, както и най-вече застрахователния договор и общите условия към него.

Покритите рискове могат да включват кражба, природни бедствия, умишлен палеж, вандализъм, щети вследствие на ПТП и много други. Практиката на застрахователните компании е да осигуряват различни степени на защита под формата на пакети от покрития – от по-базови такива, до по-разширени. При сключването на застраховката бъдете много внимателни какви покрити рискове включва тя, каква е застрахователната сума по договора и какви са методите на обезщетяване на частичните щети – само чрез експертна оценка, по фактура за извършен ремонт или и посредством отстраняване на вредите в доверен/официален сървиз.

Кой има право да получи обезщетение по застраховката Каско

Както всяка застраховка на дадено имущество, независимо от това кой ползва МПС-то, право на обезщетение има само и единствено собственика му. При възникване на щета, която е покрит риск по застраховката собственикът трябва да представи своя лична банкова сметка, по която да бъде преведено обезщетението. Допълнителна информация за това как се определя обезщетението при частична и тотална щета на МПС можете да намерите тук.

Има ли възможност друго лице да получи обезщетението вместо собственика

Да, има такава възможност. Съгласно изискванията на Кодекса за застраховането всяко застрахователно обезщетение може да бъде платено и на упълномощено лице. За тази цел следва правоимащото лице да подпише пълномощно с нотариална заверка на подписа, за конкретната застрахователна претенция. В текстът на пълномощното следва да бъде включено изявление, че собственикът е уведомен, че има право да получи плащането лично.

В кои случаи, Застрахователят има право да откаже изплащането на щета по покрит риск

В Кодексът за застраховането изчерпателно са изброени случаите, в които Застрахователят има право да откаже изплащането на обезщетение по имуществена застраховка. В чл.408 са предвидени следните възможности за отказ:

  1. При умишлено причиняване на застрахователното събитие от лице, което има право да получи застрахователното обезщетение;
  2. При умишлено причиняване на застрахователното събитие от застраховащия с цел получаване на застрахователното обезщетение от друго лице;
  3. При неизпълнение на задължение по застрахователния договор от страна на застрахования, което е значително с оглед интереса на застрахователя, било е предвидено в закон или в застрахователния договор и е довело до възникване на застрахователното събитие;
  4. В други случаи, предвидени със закон.

На практика, във всяка една застрахователна полица по застраховка Каско на МПС са предвидени много на брой задължения от страна на застрахования. Неизпълнението на някое от тях е и най-честото основание за отказ при щета. Не е достатъчно обаче, Застрахователят да се позове на факта, че застрахованото лице не е спазило дадено задължение по застраховката. За да е налице основание за отказ това неизпълнение трябва да е довело до възникването на застрахователното събитие. Неоснователните откази, в които не е доказана такава връзка са честа практика.

В случай, че получите отказ за изплащане на обезщетение по застраховка Каско на МПС внимателно се запознайте с основанията за него. Ако считате, че правата Ви са нарушени можете да се консултирате с нас безплатно.