Често пострадалите в пътни инциденти бъркат правото на обезщетение по застраховка Гражданска отговорност на автомобилистите с това по застраховките Живот, Злополука и Заболяване. В настоящата статия ще обясним какво е общото и различното между тях.

Пострадалите при пътни инциденти имат право на обезщетение за неимуществени вреди, в случай че не са отговорни за настъпването на ПТП-то. Обезщетението се дължи от Застрахователя на виновния водач. Правото на това обезщетение произтича от това, че е налице непозволено увреждане или т.нар деликтна отговорност. С други думи, това е отговорността за вреди, които някой друг Ви е причинил вследствие на виновното си поведение. Обезщетението от Застрахователя по Гражданска отговорност се дължи на основание, че той е застраховал гражданската отговорност на виновния водач. Така, Вие следва да получите застрахователно обезщетение равняващо се на реално претърпените от Вас болки и страдания (неимуществени вреди). Това обезщетение се определя по справедливост, като повече информация за това можете да откриете тук.

С други думи правото на обезщетение от Застрахователя на виновния водач произтича от закона и следва да бъде дефинирано по размер съгласно болките и страданията на пострадалия. Важно е да сте наясно, че правото да получите обезщетение за болки и страдания е алтернативно – или от Застрахователя по Гражданска отговорност или от виновния водач. Не може и нямате право да получите такъв тип обезщетение 2 пъти на едно и също основание.

Как стоят нещата при обезщетенията по застраховка ,,Живот’’, ,,Злополука’’ и ,,Заболяване’’?

Правото на застрахователно обезщетение по различните видове застраховки свързани с живота, здравето и телесната цялост на човека изцяло зависи от условията по застраховките. В зависимост от тези условия, обезщетение може да се дължи при различни видове застрахователни събития и покрити рискове като временна неробтоспособност, трайна неработоспособност, смърт на застрахованото лице, болничен престой, медицински разноски и др. Разликата с обезщетението по застраховка Гражданска отговорност обаче е, че въпреки че застрахователното събитие може да е същото – претърпяно ПТП, то самото обезщетение зависи изцяло от договорните условия по полицата, която е сключена. Също така, следва да се има предвид че застрахователното обезщетение по застраховка Гражданска отговорност за неимуществени вреди не изключва правото да се получи обезщетение по застраховки Живот, Злополука и Заболяване. Това е така, тъй като обезщетението по застраховка ГО следва да се равнява на реално претърпените вреди, докато по гореспоменатите видове застраховки то следва да е равно на записаната в полицата застрахователна сума. Изключение правят единствено обезщетенията за реално извършени разходи, когато се претендират такива.

В заключение –дължимите суми по застраховка Гражданска отговорност за неимуществени вреди са с обезщетителен характер, а дължимите суми по застраховки Живот, Злополука и Заболяване са с договорен характер.

При въпроси свързани с дължимите от Застрахователя суми, не се колебайте да се свържете с Правна кантора IES за консултация.