За съжаление,от началото на 2014г. ни сполетяха изключително много природни бедствия-наводнения, градушки, пожари и др. Застрахователните компании имат много предявени претенции по застраховани домашни имущества, както и щети по автомобили застраховани със застраховка,,Каско’’.
В следващите редове сме систематизирали най-честите причини за отказ и редуциране на застрахователното обезщетение в имущественото застраховане.

Най-чести причини за отказ на застрахователя да извърши застрахователно плащане:

 • Събитието не е по договорен в полицата риск;
 • Събитието е причинено от Вас, Ваши роднини или лица, допуснати със знанието и съгласието Ви до застрахования имот;
 • Не сте спазили задълженията си на Застрахован, подробно описани в застрахователната полица;
 • Вредите се дължат на недобро поддържане на имота, в т.ч. общи части като покриви, водопроводи, парни инсталации, стълбища, козирки, фасадна топло и хидроизолация;
 • Вредите са съществували преди сключването на застраховката;
 • Стойността на щетата е по-малка от договореното самоучастие, ако има такова;
 • Поредна разсрочена вноска не е платена в срок и застрахователят Ви е изпратил писмено уведомление за прекратяване на застраховката.

Най-чести причини за редукция/намаляване на застрахователното обезщетение:

 • Самоучастие по съответната клауза, задължително или допълнително договорено;
 • „Подзастраховане“ на имуществото, т.е. застраховали сте имуществото си на по-ниска стойност от реалната му;
 • Част от вредите не са нанесени точно от това конкретно събитие;
 • Не сте уведомили застрахователя в указаните срокове, при което той не е бил в състояние да установи конкретните вреди;
 • Неплащане в срок на поредна разсрочена вноска от застрахователната премия, преди обаче застраховката да е прекратена в писмен вид.

В немалък брой случаи постановените откази или редуцираното застрахователно обезщетение са неоснователни. Не забравяйте, че дори да не сте изпълнили някое от своите задължения като застрахован, това задължение следва да е оказало влияние за настъпването на събитието или да е увеличило вредите, за да може застрахователната компания да откаже/редуцира плащане. Потребителите на застрахователни услуги следва внимателно да се запознаят с Общите условия по застраховката, която имат, и при съмнение, че правата им са нарушени, да се свържат със специалист по застрахователно право. В случай, че имате нужда от правна консултация или юридическо представителство Ви съветваме да се свържете с нас.