През месец август пред медиите бе представен проект за методология за обезщетенията в полза на пострадалите в пътнотранспортни произшествия. Проектът беше представен от Гаранционния фонд, Асоциацията на българските застрахователи и консултантска фирма отговорна за проучването на обезщетенията в различни държави от ЕС и подготовката на методиката.

Предложени са определени критерии за това как да се определят обезщетенията за имуществени, неимуществени вреди и пропуснати ползи. Неимуществените вреди (болките и страданията) за всяко физическо увреждане са базирани на точкова система, в която всяка точка е равна на минималната работна заплата за страната и чийто размер за 2019г. е равен на 560лв.

Какви са предложените промени за определяне на обезщетенията при ПТП

Въпреки презентираното от застрахователите и Гаранционния фонд в медиите проектът на методиката представлява явно занижаване на средните обезщетения при пътнотранспортни произшествия. Един преглед на предложените за неимуществени вреди суми показва, че те са от 3 до 5 пъти по-малки от присъжданите от съдилищата обезщетения за подобни травми за последните години. Представените в някои медии калкулации за по-големи суми на базата на имуществени вреди и пропуснати ползи са по-скоро изключение отколкото правило, тъй като възможността за претендирането им е изключително ограничена. Ето и няколко примера за сумите, които методиката предвижда да се изплащат за неимуществени вреди, за едни от най-често срещаните травми:

  • Счупване на малкия пищял на подбедрицата (без операция) – от 2800лв. до 5600лв.
  • Счупване на лъчевата кост (радиус) – от 5600лв. до 8400лв.
  • Счупване на прешлени на гръбначния стълб, без нарушение на конфигурацията на прешлените и без функционален дефицит (без операция) – от 2800лв. до 5600лв.;

(с операция) – от 5600лв. до 8400лв

  • Счупване на костите на таза без операция – от 5600лв. до 11 200лв.
  • Счупване на костите на таза с операция – от 11 200лв. до 22 400лв.
  • Счупване на прешлени на гръбначния стълб, без функционален дефицит и без операция – от 2800лв. до 5600лв. (при посттравматична артроза още 560 – 1120лв.)
  • Фрактура на от 1 до 5 ребра, без функционални нарушения – от 1120лв. до 5600лв.

Съгласно съдебната практика в последните години, присъжданите обезщетения за неимуществени вреди при подобни травми са от 3 до 5 пъти по-високи.

Принципът на справедливостта

Съгласно ЗЗД всички обезщетения за неимуществени вреди се определят по справедливост от съда. Тъй като обезщетенията вследствие на ПТП не се различават, то техния размер също се определя по този начин. Така, възниква противоречие между законовата уредба в ЗЗД и предложената методика, в случай че не бъдат направени допълнителни законови промени. Посочената методология противоречи и на Постановлението на пленума на ВКС от 1968г., което определя критериите, съобразно които се присъжда обезщетение за неимуществени вреди. Съгласно новата методология тези критерии няма да се изследват и индивидуалните болки и страдания няма да бъдат от значение. Точно обратното, в методологията се говори за принцип на неприлагане на дискриминация по отношение на пол и възраст, което е напълно в противовес с идеята за справедлив размер на обезщетяването на болките и страданията (Няма как една млада жена, с фрактура на тазови кости и с опасност за детеродна неспособност да страда толкова, колкото мъж на средна възраст със същия тип травма).

Обезщетенията при смърт на пътя

В проекта на методиката обезщетенията за неимуществени вреди при смърт на близък в ПТП са значително занижени спрямо текущата съдебна практика, при която обезщетенията за неимуществени вреди достигат до 150 000 – 200 000лв. Така, предложението на Гаранционния фонд и застрахователните дружества е съпруг/ата на починал в ПТП (или лицето, с което е живял/а на съпружески начала) да получават максимално обезщетение от 60 000лв., за починало дете до 18г. максималното обезщетение да е до 60 000лв., а над 18г. до 50 000лв. Максимумът за починал родител или осиновител също е лимитиран до 60 000лв. За всички други близки максималното обезщетение е до 5000лв. Предвиждат се възможности за завишаване на обезщетенията при т.нар. особени вреди, като например смърт на единствен родител или единствено дете, на бременна жена и др. Сумите са явно несправедливи и значително се различават от установените в последните години обезщетения.

Имуществени вреди, загуба на доход, пропуснати ползи и издръжка при смърт

Противно на изнесеното в медиите от застрахователите и Гаранционния фонд, в проекта на методиката реално не се въвежда допълнителна възможност за получаване на обезщетение. Както и до момента имуществените вреди ще се доказват с фактури за лечение, лекарства, консумативи, процедури и други, които са в причинно – следствена връзка с ПТП. По отношение на загубата на доход възможността за претендирането му е ограничена до разликата между обезщетенията получени от здравно осигурителната система (болнични). Продължително право на такова обезщетение ще имат само лицата с трайно намалена или загубена работоспособност (инвалидност), като то ще бъде разсрочвано във времето. Важно е също така да се отбележи, че правото на това обезщетение и към момента съществува. Същото важи и за правото на издръжка при смърт в ПТП, право което и към момента не липсва и се претедира в рамките на съдебните дела, в които това е възможно. На практика, изнесените в медиите сметки за възможни обезщетения извън неимуществените вреди са в ограничен брой случаи и не представляват никакви допълнителни права на пострадалите извън текущите, които съществуват.

Обществено обсъждане и Наредба на КФН

В момента тече обществено обсъждане във връзка с проекта за нова методика. Наредбата, с която се въвежда новата методика следва да бъде приета от Комисията за Финансов Надзор до 07.12.2019г. Съгласно описаното в методиката и ако не бъдат направени промени в ЗЗД съдилищата не следва да прилагат методиката като задължителна. Също въвеждането на методиката трябва да се случи за всички застрахователни събития настъпили след влизането й в сила, като за настъпилите преди това да се прилага стария ред.

Правна кантора IES следи развитието на въпроса и ще работи, както и досега в интерес на пострадалите при ПТП. Кантората ни от експерти в застрахователното право ще вземе активно участие в обществените обсъждания по методиката и ще настоява да бъде приета във вид, който да не ощети една от най-уязвимите групи от населението с цел единствено застрахователите да плащат по-малки обезщетения.