Имущественото застраховане обхваща всяко право, което е оценимо в пари. Движимите и недвижими вещи, които подлежат на застраховане са разнообразни – сгради, апартаменти, магазини, автомобили, лодки, летателни апарати и други. При застраховането на имущество е от особено съществено значение каква ще бъде застрахователната сума, за която страните ще се договорят да сключат застраховката. Тя представлява лимитът на отговорност на застрахователя и максимума, който той ще изплати при застрахователно събитие.

Колко трябва да е застрахователната сума

Принципът е, че застрахователната сума трябва да бъде равна на паричната стойност на вещта, която се застрахова. Въпреки това има доста случаи, в които това не е така. Причините са няколко – клиентът иска по-евтина застраховка, оценката на вещта не отговаря на пазарната поради незнание за нея и други. Когато застрахователната сума е по-малка от действителната е налице подзастраховане, а когато е по-голяма е налице надзастраховане.

Как се изплаща обезщетение при щета и когато има подзастраховане

Вариантите за изплащане на обезщетение при подзастраховане са два. В единият случай застрахователят изплаща обезщетението до размера на застрахователната сума. Например – имате застраховка на апартамент със застрахователна сума от 20 000лв., а имотът струва 100000лв. Щетата е в размер на 2000лв. Тъй като тя не надхвърля застрахователната сума се изплаща в пълен размер. Ако обаче щетата надхвърли 20 000лв. и е например 30 000лв. застрахователят ще Ви изплати само 20 000лв., а останалите ще бъдат за Ваша сметка.

Вторият вариант при подзастраховане е в застрахователната полица да се посочи, че се изплащат обезщетения пропорционално. Това ще рече, че при действителна стойност на имота например 100000лв. и застрахователна сума от 20 000лв. всяка щета ще се изплаща като сумата се раздели на 5 (тъй като 20 000лв. е 5 пъти по-малко от 100 000лв.)

Как се изплаща обезщетение при щета и когато има надзастраховане

Принципът е, че надзастраховане не се допуска. Ако все пак обаче сте застраховали имуществото си на по-голяма стойност от реалната и настъпи щета, то застрахователят отговаря до размера на реалната стойност. Застрахователната премия, която е надплатена от Ваша страна следва да Ви бъде възстановена (освен в случай на недобросъвестност).

Не забравяйте, че при сключването на застраховка е от голяма важност да се запознаете предварително с условията й, както и да сте наясно каква е застрахователната сума, за която застраховате имуществото си. Правна кантора IES е на Ваше разположение при всякакви въпроси по застрахователно право.

Свързани статии