В днешно време е добре да сме информирани за условията, които всяка една банка предлага по отношение на кредитните си продукти. През последните години все по-важно е разбирането не само на условията по самия кредит, но и на застраховките към него.

Задължителна ли е застраховката към банкови кредити и в кои случаи?

В Кодекса за застраховането няма изискване за физическите лица кредитополучатели да сключат каквато и да било застраховка. Въпреки това всички банки имат задължително изискване за сключване на застраховка ,,Имущество’’ върху недвижимите имоти, които служат за обезпечение по ипотечните кредити. Повечето банки, също така имат изискване и за сключване на застраховка ,,Живот’’ на кредитополучателя. Когато се касае за потребителски кредит, изискването за застраховка може да бъде само за застраховка ,,Живот’’ или ,,Злополука’’, тъй като по тези кредити не е налице обезпечение недвижим имот.

Какво се случва при настъпване на покрит риск по застраховка „Имущество“, сключена в полза на банката кредитор?

Когато е налице застрахователно събитие, то застрахователят следва да изплати обезщетението на кредитора (банката), ползващо се лице по полицата. Ако щетата е частична и кредитополучателят редовно изплаща задълженията си, банката може да даде разрешение обезщетението да бъде заплатено на клиента с цел извършване на ремонта на самото обезпечение. Банката е ползващо се лице и в хипотезата, в която премията по застраховката се заплаща от клиента и когато премията се заплаща от самата банка (под формата на групова полица)

Какво се случва при настъпване на покрит риск по застраховка „Живот“, сключена в полза на банката кредитор?

Когато е налице застрахователно събитие по застраховка „Живот“, застрахованият или неговите наследници са длъжни да уведомят банката, както и застрахователя. В някои случаи самата банка събира всички документи по претенцията и ги изпраща на застрахователя. Независимо от процедурата правото на получаване на обезщетение е на банката, която е ползващо се лице. С това обезщетение се погасява кредита на клиента. Според условията на застраховката е възможно да има допълнителни покрити рискове или размера на застрахователната сума да надхвърля остатъка по кредита. В тези случаи, разликата се изплаща на застрахования или на неговите наследници в случай, че той е починал.

Ако получа отказ от застрахователя, имам ли право да водя съдебно дело срещу застрахователя?

Когато става въпрос за застраховки в полза на кредитор, единствено банката има право да води дело срещу застрахователната компания, тъй като тя е ползващо се лице по полицата. Въпреки това, има правни механизми, които дават възможност за претендиране на обезщетението и от застрахования/неговите наследници при определени условия. Ако сте получили отказ от застрахователя Ви препоръчваме да съхраните цялата документация свързана с претенцията и да се свържете с Правна кантора IES. Консултацията с адвокат по застрахователно право е задължителна, когато имате колебания дали правата Ви са засегнати. Можете да се свържете с нас по телефона или онлайн и да се консултирате напълно безплатно. В случай, че отказът е неоснователен ще Ви поканим в кантората и ще обсъдим възможността за завеждане на съдебно дело срещу застрахователя.

Свързани статии