В днешно време е добре да сме информирани за условията, които всяка една банка предлага по отношение на кредитните си продукти. През последните години все по-важно е разбирането не само на условията по самия кредит, но и на застраховките към него. Важно е също така да сме наясно, в кои случаи следва изплащане на застраховка по кредит и отказ от застраховка по кредит, както и какво можем да направим ако това се случи.

Задължителна ли е застраховката по банкови кредити и в кои случаи?

В Кодекса за застраховането няма изискване за физическите лица кредитополучатели да сключат каквато и да било застраховка. Въпреки това всички банки имат задължително изискване за сключване на застраховка ,,Имущество’’ върху недвижимите имоти, които служат за обезпечение по ипотечните кредити. Повечето банки, също така имат изискване и за сключване на застраховка ,,Живот’’ на кредитополучателя. Когато се касае за потребителски кредит, изискването за застраховка може да бъде само за застраховка ,,Живот’’ или ,,Злополука’’, тъй като по тези кредити не е налице обезпечение недвижим имот.

Какво се случва при настъпване на покрит риск по застраховка „Живот“, сключена в полза на банката кредитор?

Когато е налице застрахователно събитие по застраховка „Живот“, застрахованият или неговите наследници са длъжни да уведомят банката, както и застрахователя с цел изплащане на застраховката по кредита. В някои случаи самата банка събира всички документи по претенцията и ги изпраща на застрахователя.  Правото на получаване на обезщетение е на банката, която е ползващо се лице. С това обезщетение се погасява кредита на клиента. Според условията на застраховката е възможно да има допълнителни покрити рискове или размера на застрахователната сума да надхвърля остатъка по кредита.

В тези случаи, разликата се изплаща на застрахования или на неговите наследници в случай, че той е починал.

Какво се случва при настъпване на покрит риск по застраховка „Имущество“, сключена в полза на банката кредитор?

Когато е налице застрахователно събитие, то застрахователят следва да изплати обезщетението на кредитора (банката), ползващо се лице по полицата. Ако щетата е частична и кредитополучателят редовно изплаща задълженията си, банката може да даде разрешение обезщетението да бъде заплатено на клиента с цел извършване на ремонта на самото обезпечение. Банката е ползващо се лице и в хипотезата, в която премията по застраховката се заплаща от клиента и когато премията се заплаща от самата банка (под формата на групова полица)

Ако получа отказ за изплащане на застраховка по кредит от застрахователя, имам ли право да водя съдебно дело?

Когато става въпрос за застраховки в полза на кредитор, банката има право да води дело срещу застрахователната компания, тъй като тя е ползващо се лице по полицата. Въпреки това, има правни механизми, които дават възможност за претендиране на обезщетението и от застрахования/неговите наследници. Ако сте получили отказ за изплащане на застраховка по кредит Ви препоръчваме да съхраните цялата документация свързана с претенцията и да се свържете с Правна кантора IES. Консултацията с адвокат по застрахователно право е задължителна, когато имате колебания дали правата Ви са засегнати.

Можете да се свържете с нас по телефона или онлайн и да се консултирате напълно безплатно. В случай, че отказът е неоснователен ще Ви поканим в кантората и ще обсъдим възможността за завеждане на съдебно дело срещу застрахователя.

Какъв е нашият опит по дела свързани с отказ от застраховка по Кредит?

Кантората ни има солиден опит по такива дела, особено свързани с отказ по застраховка ,,Живот“. Често застрахователните компании отказват изплащането на обезщетение при смърт на кредитополучател, поради предшестващо заболяване. Тези казуси имат много специфики и тънкости и можем с гордост да заявим, че успеваемостта ни по тях е изключително висока, поради специализираните ни познания в застрахователното право. Не се колебайте да се свържете с нас, в случай че имате отказ от застраховка по Кредит.