С груповите застраховки „Живот“ могат да бъдат застраховани повече лица за разлика от индивидуалните полици, в които застраховано лице е само един човек, върху чийто живот и здраве е сключена застраховката.

В кои случаи на практика се сключват групови застраховки „Живот“

Груповите застраховки „Живот“, както и „Злополука“ намират своето приложение най-вече при сключването на застраховки за сметка на работодател върху живота и здравето на служителите. Тези застраховки са под формата на социална придобивка и обикновено се осигуряват от по-големите работодатели. Когато работодателят сключва застраховката в полза на служителите или техните наследници не се изисква предварителното съгласие на застрахованите лица. Това важи както за сключването на полицата, така и за изменението и прекратяването й.

Как се индивидуализират застрахованите лица

Когато говорим за групово застраховане индивидуализацията на застрахованите лица може да бъде на база единствено на определени критерии без посочването на имена, адреси и други лични данни. В този случай застраховката важи за всички, които отговарят на критериите (например, всички на позиция продавач – консултант). Друг вариант е към полицата да се приложи списък, в който да фигурират личните данни на всички застраховани лица.

Как застрахованите се информират за груповата застраховка

Всички лица, които са застраховани имат право да се запознаят с условията на застраховката. Работодателят (или друг застраховащ) е длъжен да предостави на всички застраховани лица цялата информация, получена от застрахователя – в това число и общите условия и полицата. Обикновено, за улеснение се изготвят застрахователни сертификати, в които фигурират всички необходими данни за застраховката и нейните общи условия, ако има такива.

Какво се случва при застрахователно събитие и кой има право на обезщетение

В случай на застрахователно събитие право на обезщетение има лицето, чийто живот, здраве и телесна цялост е застраховано. В случай, че се касае за смъртен случай право на обезщетение имат законните наследници или други лица, ако са посочени изрично в застрахователната полица. В тези случаи правоимащите лица имат право на достъп до информацията свързана със застраховката и нейните условия. Тази информация трябва да бъде предоставена както от застраховащия, така и от застрахователя при поискване.

Правна кантора IES е на Ваше разположение за въпроси свързани със застраховки „Живот“ и „Злополука“. Нашият екип от адвокати по застрахователно право ще отговори на всичките Ви въпроси. Не се колебайте да се свържете с нас по телефон или онлайн!