Застраховките „Живот“, „Злополука“ и „Заболяване“ се сключват срещу рискове свързани с живота, здравето и телесната цялост на човека. При тях застрахователната сума е фиксирана и се изплаща при настъпване на покрит риск по застраховката на ползващите се лица по нея. При тези застраховки няма ограничение колко на брой застрахователни договори ще има дадено лице и колко плащания ще получи той или близките му при настъпване на застрахователното събитие.

Това е така, тъй като животът и здравето на човека нямат цена и страните (Застрахован и Застраховател) могат да се договорят за застрахователна сума в какъвто размер е приемлив за тях. В същото време Застрахованият има право да си направи още застраховки, със същия предмет и същите покрити рискове и при настъпване на застрахователното събитие Застрахователните дружества следва да платят без да изследват дали е налице и друга застраховка.

Има ли изключения от това правило

Изключения има и те са свързани с харакера на плащанията. Когато застрахователното плащане е на фиксирана договорена сума по застраховките „Живот“, „Злополука“ и „Заболяване“ важи горното правило. Когато обаче застрахователното плащане има характер на обезщетение за покриване на определени разходи (медицински разноски по фактури например) то няма как застрахования да получи повече от веднъж това плащане. Това е така, тъй като в този случай той би се обогатил.

Възможно ли е един от Застрахователите по застраховка „Живот“ да изплати обезщетение, а друг да откаже плащане

Да, за съжаление това е напълно възможно. Това дали Застрахователят ще плати или не, зависи от условията на застраховката, покритите и изключени рискове. Въпреки това, в някои случаи е възможно дори да получите отказ по застраховка, която е с идентични условия с друга, по която е платено, поради това че единият Застраховател е счел че има основание да Ви откаже. В тези случаи е добре да се обърнете към адвокат по застрахователно право за консултация. Застраховките „Живот“, „Злополука“ и „Заболяване“ са много специфични като материя. Поради тази причина винаги разчитайте на специализирана правна помощ за компетентно мнение по застрахователната Ви претенция. Правна кантора IES е на Ваше разположение за консултация онлайн, по телефон и на място в нашия офис.