Съдебните дела срещу Застрахователи вече няма да се водят масово в Софийските съдилища. След приетата промяна в ГПК, предложена поради голямата натовареност на столичните съдилища, подсъдността  по дела за застрахователни обезщетения за непозволено увреждане ще бъде алтернативна – по настоящ или постоянен адрес на ищеца или по местонастъпването на застрахователното събитие.

Това ще рече, че всички дела на пострадали и увредени при ПТП по всяка вероятност ще бъдат решавани по-бързо отколкото досега и ще се постигне едно по-равномерно натоварване на съдилищата в страната.

Когато се претендира застрахователно плащане на договорно основание по застраховки като доброволните ,,Каско’’, ,,Живот’’ ,,Злополука’’ и др. ще се прилага чл.113 – искове на и срещу потребители. В тези случаи физическите лица – потребители на застрахователни услуги ще могат да предявят иск пред съда, в чийто район се намира техния настоящ адрес, а при липса на такъв –  по постоянния.

Всички съдебни производства, заведени до влизането в сила на промените ще бъдат довършени по досегашния ред, независимо от промяната.

Независимо от населеното място, в което се живеете Правна кантора IES е на Ваше разположение за пълно съдействие за защитаване на правата Ви, както ако сте пострадали при ПТП, така и ако сте получили отказ от Застрахователя. Кантората ни ще продължи да практикува на територията на цялата страна чрез нашите адвокати във всички областни градове. Чрез промените в подсъдността вярваме, че най-сетне ще се постигне едно качествено и бързо развитие на исковите производства на всички съдебни инстанции, както и уеднаквяване на съдебната практика при присъждането на обезщетения в полза на пострадалите при ПТП.