При настъпване на ПТП, увреденото/пострадалото лице има право да претендира обезщетение от Застрахователя по задължителната застраховка ,,Гражданска отговорност’’ на виновния водач. При настъпването на друго застрахователно събитие по доброволна застраховка (,,Живот’’, ,,Злополука’’, ,,Каско’’, ,,Имущество’’ и др.), застрахованият има право да претендира застрахователно плащане към Застрахователя по полицата, която е сключил.

Често в тези случаи лицата, които имат право на обезщетение остават с впечатлението, че ще загубят правото си, ако не го потърсят незабавно. Това не е така. В Кодекса за застраховането е ясно дефинирана погасителната давност по различните видове застраховки и по преките искове по застраховки ,,Гражданска отговорност’’. Можете да се запознаете с тези давностни срокове, които текат от датата на настъпване на застрахователното събитие, както следва:

ЗастраховкаПогасителна давност
,,Живот’’5 години
,,Злополука’’

(включително и Трудова злополука)

5 години
,,Заболяване’’ (Здравни застраховки)5 години
Всички видове ,,Гражданска отговорност’’ (включително за претенциите на пострадали/увредени при ПТП)5 години
Всички останали видове застраховки3 години

 

Важно е също така да се отбележи, че в Кодекса за застраховането са предвидени срокове, за уведомяването на Застрахователя за настъпило застрахователно събитие. Неспазването на тези срокове може да доведе до отказ за изплащането на обезщетение само в случаите, в които това е направено с цел да се попречи на застрахователя да установи обстоятелствата, при които е настъпило събитието или ако неизпълнението е направило невъзможно установяването им от застрахователя. При претенции по застраховка ,,Гражданска отговорност’’ на автомобилистите във връзка с ПТП, Застрахователят няма такова право на отказ.

Любомир Спасов – Управител на Правна кантора IES