Важни промени бяха приети в Закона за защита на потребителите, касаещи застрахователните договори, сключени при общи условия. Промените влязоха в сила на 25.07.2014г. и защитават потребителите, включително потребителите на застрахователни услуги.

Няколко са важните моменти в установените промени в закона:

На първо място, съгласно чл.147а, ал.1 от Закона ,,(1) При сключване на договор при общи условия с потребител общите условия обвързват потребителя,само ако са му били предоставени и той се е съгласил с тях.’’. В ал.2 от същата разпоредба е пояснено, че съгласието на потребителя с общите условия се удостоверява с неговия подпис, а в ал.3 и 4 е вписано, че застрахователното дружество, брокера или агента, който сключва Вашия застрахователен договор(търговецът или упълномощен от него представител) е длъжен да Ви предостави подписан от него екземпляр от общите условия.

Също така, тежестта на доказване за това, че потребителят се е съгласил с общите условия се носи от търговеца. Важно е да отбележим и пояснението, че търговецът не може да уреди клауза в индивидуалния договор със застрахования, че той се съгласява с общите условия.

От гореизложеното става ясно, че застрахователните компании се задължават да предоставят 2 екземпляра от общите условия на потребителя, които да бъдат писмено изрично приети от застрахованото лице, като единият екземпляр задължително трябва да остане за застрахования.

В чл.147б също е установена промяна в Закона за защита на потребителите, която гласи следното:

Чл. 147б. (Нов – ДВ, бр. 61 от 2014 г. , в сила от 25.07.2014 г.) (1) Търговецът е длъжен да уведоми потребителя за всяко изменение в общите условия по сключения договор в 7-дневен срок от настъпването на това обстоятелство на посочен от него телефон, електронна поща или адрес за кореспонденция.

Промяната дава право на потребителите на застрахователни услуги да се откажат от договора без каквито и да е последствия за тях, ако не са съгласни с променените от застрахователя общи условия.

Важно е да се отбележи, че промените нямат обратна сила и важат за всички сключени застрахователни договори след влизането им в сила, т.е след 25.07.2014г.

Ако сте получили отказ по застраховка и не сте подписали общите условия по договора,може да се свържете с адвокат по застрахователно право от Правна кантора IES за консултация.