Какъв е срокът за изплащане на обезщетение по застраховка Гражданска отговорност?

Срокът за изплащане на обезщетение по застрахователни претенции е 15 работни дни от предоставяне на последния изискан от застрахователя документ. При застраховка Гражданска отговорност на автомобилистите е фиксиран и друг…

IES

Какви са задълженията на увреденото лице и на застрахования при настъпване на ПТП?

При настъпване на ПТП застрахованият, както и увреденото лице имат определени задължения във връзка с последиците от ПТП-то. Тези задължения са описани в закона и следва да се спазват, за да няма…

IES

В кои случаи застрахователят може да откаже изплащането на щета за неимуществени вреди по Гражданска отговорност?

Случаите, в които застрахователната компания може да откаже изплащането на обезщетение за неимуществени вреди на пострадалите в ПТП са изчерпателно изброени в Кодекса за Застраховането. Никоя застрахователна компания не може да урежда други…

IES

За кой е задължителна застраховка Трудова злополука?

Застраховка Трудова злополука е задължителна за определен кръг лица. Това е уредено в Наредбата за задължително застраховане на работниците и служителите за риска ,,трудова злополука’’. В тази Наредба е вписано,…

IES

Кои лица попадат в квалификацията пострадало лице и увредено лице по застраховка ,,Гражданска отговорност’’ на автомобилистите?

В Кодекса за застраховането е посочено кои лица могат да бъдат третирани като пострадали и увредени от ПТП. Като пострадало е определено всяко лице, което е починало или е претърпяло телесни увреждания,…