Националното Бюро на Българските Автомобилни Застрахователи е част от международната система ,,Зелена карта’’. Неговите функции са от съществено значение, като ползвателите на застрахователни услуги следва да са наясно най-вече с компенсаторната функция на Бюрото, а именно да заплаща обезщетения на пострадали и увредени лица при определени обстоятелства.

В кои случаи НББАЗ изплаща обезщетения при ПТП и увредено/ пострадало лице, пребиваващо в Република България?

Всички застрахователи от Европейския Съюз са длъжни да имат назначен кореспондент за уреждане на претенции в останалите държави от общността. Тези кореспонденти разглеждат претенциите към съответния застраховател, изплащат обезщетения и комуникират с правоимащите лица. Когато обаче в рамките на законоустановените срокове няма взето решение по съответната претенция, то Бюрото следва да определи и изплати обезщетение на пострадалите. Същото важи и за случаите, в които застрахователят не е назначил представител за уреждане на претенции в Република България.

Какви са необходимите условия за да се получи обезщетение по този ред от НББАЗ

  1. Застрахователят по Граждаска отговорност на виновния водач следва да бъде от държава членка различна от България;
  2. Застрахованото МПС на виновния трябва обичайно да се намира в държава, различна от България;
  3. ПТП да е настъпило в държава членка, различна от България ИЛИ ПТП е настъпило на територията на трета държава, чието национално бюро участва в системата ,,Зелена карта’’

 

Какво се случва когато не може да се идентифицира МПС, което е причинило застрахователното събитие или да се определи застрахователя на виновния

В тези случаи НББАЗ отново дължи обезщетение. Когато е налице ПТП в държава членка, пострадалият е с българска регистрация, но виновният не може да се идентифицира е налице основание за плащане. Същото важи и когато в рамките на 2 месеца от ПТП в държава членка не може да се определи застрахователя на виновния.

При всички случаи увредените лица имат право да търсят обезщетение и директно от застрахователя на виновния водач (ако той е известен). Ако в рамките на 3 месеца обезщетението бъде определено и изплатено (или се получи отказ от застрахователя) увредените лица имат право да търсят правата си в съда.

В случай на ПТП с международен елемент не се колебайте да се консултирате с Правна кантора IES. Ние ще Ви насочим към кого следва да предявите претенцията си и какви стъпки да предприемете или при необходимост ще защитим правата Ви по казуса. В случай, че имате въпроси можете да разговаряте с адвокат по застрахователно право по телефон, онлайн или в кантората ни.