Основната причина, поради която една застрахователна полица може да бъде прекратена предсрочно е когато разсрочената застрахователна премия не бъде платена в срок.

Това може да се случи когато застрахованото лице прецени, че повече не желае да се възползва от конкретния застрахователен продукт и спре да заплаща застраховката. Възможно е обаче, това да се случи и без знанието на застрахования, например когато застрахователните премии се заплащат автоматично, на базата на дадено съгласие за директен дебит от сметката на клиента в неговата обслужваща банка. Тогава, ако наличността по сметката не е достатъчна за покриване на пълния размер на застрахователната премия, то застрахованото лице може да не разбере че не е успяло да плати. Независимо от причината, неплащането на застрахователна премия може да доведе до прекратяването на застраховката. Какви са условията за това?

Застрахователят не може да прекрати застраховката без да уведоми застрахования.

Уведомлението, може да се случи по един от следните начини:

  • Чрез писменото му изпращане от застрахователя на застрахования;
  • Чрез посочване в застрахователната полица, че договорът ще се смята за прекратен след изтичането на определен срок от датата на падежа на разсрочената вноска. Този срок не може да бъде по-кратък от 15 дни.

На практика почти винаги застрахователите предпочитат да посочат в застрахователната полица, че застраховката ще бъде прекратена автоматично с изтичането на 15 дни от датата на падежа, ако премията не бъде платена. На разговорен език, този период от 15 дни се нарича ‘’гратисен период“.

Ако застрахователното събитие настъпи в рамките на гратисния период, застрахователят все още носи риска и следва да изплати обезщетение.

Какво се случва ако премията не бъде платена, но причината за това не е в застраховането лице?

Има случаи, в които застрахователната премия не е достигнала до застрахователя, поради техническа грешка в застрахователния посредник. В тези случаи се счита, че ако клиентът е платил премията на посредника, той я е платил на застрахователя. Застрахованият има право да претендира обезщетение ако е налице застрахователно събитие.

Прекратяването на застраховката, вследствие на неплатена премия не означава непременно липса на покритие. Задължително е да се изследва каква и причината за неплащането и дали не се касае за техническа грешка в застрахователния посредник и/или банката, която обработва плащането (ако тя не е самия застрахователен посредник). В случай че е налице застрахователно събитие и от застрахователната компания Ви казват, че застраховката е прекратена, можете да се свържете с нас за консултация. Правна кантора IES предоставя напълно безплатни консултации по застрахователно право, независимо от казуса. Работим на територията на цялата страна и сме на Ваше разположение по телефона, онлайн или на място в кантората.